บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน by Mind Map: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน

1. สาเหตุที่มีบัตรคนจน

1.1. รัฐบาลต้องการช่วยเหลือและให้รายได้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย

2. แนวทางแก้ไขปัญหา

2.1. เพิ่มการตรวจสอบและความเข้มงวดในการคัดคนเข้าโครงการ

2.2. เพิ่มการแจกวัวหรือควายเพื่อสร้างอาชีพและต่อยอดที่ยั่งยืนได้

2.3. รัฐบาลควรจริงใจและจริงจังกับการแก้ปัญหา

2.4. ควรศึกษาวิจัยและสำรวจก่อนเริ่มโครงการ

3. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

3.1. ผู้ถือบัตรได้เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกอาชีพ

3.2. ได้รับเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

3.3. สามารถนำเงินที่ได้ไปต่อยอดในอาชีพของตนเอง

4. ปัญหาที่เกิดขึ้น

4.1. การคัดคนเข้าโครงการที่ไม่รอบคอบ ทำให้มีผู้จนไม่จริงมาเข้าโครงการ

4.2. ผู้ถือบัตรมีมากกว่าจำนวนคนจนเป็น 2 เท่า

4.3. การแจกเงินคนจนแบบให้เปล่าได้ผลกับสังคมไทยมากน้อยเพียงใด

4.4. ช่วยเหลือประชาชนได้บางส่วนและไม่ทั่วถึง

4.5. ภาษีของประชาชนไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ