ประชุมประจำเดือนวันที่ 10 เดือนตุลาคม 2562

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประชุมประจำเดือนวันที่ 10 เดือนตุลาคม 2562 by Mind Map: ประชุมประจำเดือนวันที่ 10 เดือนตุลาคม 2562

1. วาระที่หนึ่งเรื่องแจ้งให้ทราบ

1.1. กิจกรรมวันที่ 23 ตุลาคม 2562 กำหนดการ

1.2. กิจกรรมวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ข้าราชการแต่งชุดปกติขาว สวมหมวก ร่วมกิจกรรมณหอประชุม อำเภอน้ำหนาวเวลา 8:00 น

1.3. การต่อต้านการใช้สารพิษในเกษตรกร มีการร่วมมือกันระหว่างหลายกระทรวง

1.4. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เปิดให้บริการ ให้คำปรึกษาการใช้กัญชา

1.5. การให้บริการการแพทย์แผนไทย

1.6. การสรุปผลงานประจำปี ให้ทำเป็นเล่ม

1.6.1. จุดเด่นและสิ่งที่น่าภูมิใจ

1.6.2. สิ่งที่ต้องแก้ไข

1.7. การจัดทำแผนปีงบประมาณ 2563

1.7.1. คปสอ ยังไม่สรุป

1.7.2. อาจใช้งบประมาณของ พชอ