Mật độ hoạt động kinh tế, tập trung kinh tế

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mật độ hoạt động kinh tế, tập trung kinh tế by Mind Map: Mật độ hoạt động kinh tế, tập trung kinh tế

1. Phân hoá theo không gian, mức sống giữa các vùng địa lý

1.1. Độ gập ghềnh

1.2. Phân hoá mức sống nông thôn- thành thị xa ban đầu

1.2.1. Sau đó phân hoá thu hẹp dần

1.2.1.1. Nông thôn được hưởng phúc lợi nhiều hơn( nước sạch, y tế công cộng)

2. Cung câp dịch vụ, cơ sở hạ tầng thành thị tốt hơn

3. Đô thị hoá

3.1. Nhịp độ, hình thái đô thị hoá là giống nhau

3.2. Quy mô đô thị hoá nước đang phát triển hiện nay cao hơn

4. Tạo thu nhập cao

5. Lợi ích hh công cộng đan lại

6. MDS= người/ km2. MĐKT= GDP/km2.

6.1. Đánh giá tốt hơn về kinh tế

7. Đô thị hoá

7.1. Khu ổ chuột

7.1.1. Sự phân hoá trong nội đô thị

7.1.2. Đặc trưng của quá trình đô thị hoá mạnh

8. Ngoại lệ khu công nghiệp có tập trung khu dân cư ít nhưng tập trung kinh tế cao

9. Tập trung dân cư

9.1. Di dân

9.1.1. Giảm sự cạnh tranh trong thị trường lao động ở nông thôn

9.1.2. Làm giảm dư thừa lao động ở nông thôn

9.1.3. Giải phóng lao động

9.1.3.1. Công nghiệp phát triển