โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน) by Mind Map: โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน)

1. ข้อดีของโครงการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1.1. ลดภาระค่ารองชีพของประชาชน

1.1.1. ค่าเดินทาง

1.1.2. ค่าซื้อสินค้า

1.2. กระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

1.3. ช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้

2. ข้อเสียของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2.1. เป็นการสิ้นเปลืองภาษีของประชาชน

2.2. เป็นการสร้างค่านิยมที่ผิด

2.3. เกณฑ์การคัดกรองคนมีความหละหลวม

2.4. การติดตั้งเครื่อง EDC ไม่เพียงพอ

2.5. ความคลอบคลุมของร้านธงฟ้าประชารัฐ

2.6. คนที่ไม่ได้จนจริงได้ใช้เงินของโครงการนี้