Chương I: động học chất điểm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chương I: động học chất điểm by Mind Map: Chương I: động học chất điểm

1. quãng đường s = g/t^2

2. a

3. Chuyển động thẳng đều

3.1. Tốc độ trung bình

3.2. Phương trình chuyển động thẳng đều x= xo + s = xo + v.t

4. Sự rơi tự do

4.1. a

4.2. a

5. Chuyển động thẳng biến đổi đều

6. Chuyện động tròn đều