CỐT LÕI LỊCH SỬ TRUYỆN AN DƯƠNG VƯƠNG - MỊ CHÂU TRỌNG THỦY

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CỐT LÕI LỊCH SỬ TRUYỆN AN DƯƠNG VƯƠNG - MỊ CHÂU TRỌNG THỦY by Mind Map: CỐT LÕI LỊCH SỬ TRUYỆN AN DƯƠNG VƯƠNG - MỊ CHÂU TRỌNG THỦY

1. Vua An Dương Vương xây thành Cổ Loa hình xoắn ốc chắc chắn

2. Vua An Dương Vương chế tạo nỏ thần

3. Vua An Dương Vương làm mất nước vào tay Triệu Đà vì chủ quan và khinh địch