Tích cực

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tích cực by Mind Map: Tích cực

1. Tạo mối quan hệ ngoại giao cao

2. Giao lưu bạn mọi miền tổ quốc

3. Ngăn những điều xấu

4. Liên kết mọi ngừoi tạo sức mạnh tập thể

5. Học đc thêm nền văn hoá khác

6. Khuyên dăn con người điêu hay lẽ phải

7. Nền văn hoá lâu đời

7.1. Nhiều di tích quý giá

7.2. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử xây dựng

7.3. Tăng thêm bản sắc dân tộc

7.4. Nhiều di tích cổ đại và văn tự có thể làm tiềm năng về mặt du lịch

7.5. Nhiều tín đồ tham gia qua từng thời kì

8. Hình thành lối sống đạo đức tốt

8.1. Hướng theo điều đúng đắn

8.2. Làm việc tốt tích cực

8.3. Góp phần tạo nhân cách cao đẹp của mọi ngừoi dân

9. Gắn kết mọi người lại với nhau

9.1. Tạo mối liên kết mọi người với nhau

9.2. Tạo sức mạnh toàn dân

9.3. Tăng thêm tình yêu thương tình người

10. Tiềm năng du lịch

10.1. Tạo nền văn hiến lâu đời

11. Sức mạnh toàn dân

11.1. Chống lại thế lực thù địch

12. Tin tưởng kết bạn mọi nơi

12.1. Các bạn nước ngoài

12.2. Nâng cao vốn hiểu biết và học tập điều hay