Сэтгэл зүйн зөвлөгөө- заслын ангилал

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Сэтгэл зүйн зөвлөгөө- заслын ангилал by Mind Map: Сэтгэл зүйн зөвлөгөө- заслын ангилал

1. Ганцаарчилсан

2. Бүлгийн

2.1. Нэгэн ижил асуудалтай

2.2. 6- 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй

2.3. Бүлэгт орох үйлчлүүлэгчдийг сонгохдоо

2.3.1. Амьдралд хандах хандлага

2.3.2. амьдралын хэв маяг

2.3.3. харилцаа үнэт зүйл

2.3.4. асуудал

2.3.5. сэтгэлийн хөдөлгөөнөө зохицуулах чадвар

2.3.6. зан байдал

3. Хосолмол

4. Зохион байгуулах аргаар нь

5. Онол арга зүйн чиглэлээр нь

5.1. Психоанализ

5.1.1. З. Фрейд

5.1.2. Хүний сэтгэхүйн амьдралын дийлэнх хэсэг нь ухамсаргүй дээр тулгууурладаг.

5.2. Гештальт

5.2.1. Яг одоо ба энд хэмээх зарчмын харилцаа, хйигээд үйлчлүүлэгчийн үйл ажиллагааг бүхэлчилж авч үздэг.

5.3. Бихевиор зан үйлийн

5.4. Хүмүүнлэгийн, үйлчлүүлэгч төвтэй

6. Үйлчлүүлэгчдийн насны онцлогоор нь

6.1. Хүүхдийн

6.2. Өсвөр насныханд зориулсан

6.3. Өтөл насны