การใช้เครื่องใช้สำนักงาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การใช้เครื่องใช้สำนักงาน by Mind Map: การใช้เครื่องใช้สำนักงาน

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงาน

2. การวางข้อความในเอกสารและการเข้าเล่ม

3. เทคโนโลยีในการผลิตเอกสาร

4. โทรสาร

5. โทรศัพท์

6. คอมพิวเตอร์

7. เครื่องบันทึกเงินสด

8. เครื่องถ่ายเอกสาร

9. เครื่องคำนวณเลข

10. เครื่องอัดสำเนา

11. เครื่องพิมพ์ดีด

12. วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน