các cấp tổ chức của thế giới sống

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
các cấp tổ chức của thế giới sống by Mind Map: các cấp tổ chức của thế giới sống

1. • Học thuyết tế bào : - Tế bào -> cơ thể - Tế bào ( phân chia ) -> tế bào - Mỗi sinh vật đều được cấu tạo từ 1 hoặc nhiều tế bào - Các tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia

2. I/các cấp tổ chức thế giới sống

2.1. Cơ thể là cấp độ tổ chức cơ bản nhất vì nó biểu hiện đầy đủ các đặc tính của cơ thể sống

2.2. Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống bao gồm : tế bào , cơ thể, quần thể ( loài ) , quần xã , hệ sinh thái –sinh quyển

2.3. Tế bào -> cơ thể -> quần thể -> quần xã -> hệ sinh thái -> sinh quyển

2.4. Thế giới sống được chia thành các cấp độ tổ chức từ thấp -> cao theo nguyên tắc thứ bậc

3. II/ đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức chung

3.1. 1. Tổ chức theo nguyên tắc tổ chức

3.1.1. - Cấp dưới ( xây dựng ) -> cấp trên - Đặc điểm cấp trên bằng đặc điểm cấp dưới

3.2. 2. Hệ thống mở và tự điều chỉnh

3.2.1. Hệ thống mở : cơ thể ↔ môi trường Tự điều chỉnh -> cân bằng nội môi

3.3. 3. Liên tục tiến hóa

3.3.1. Thế hệ này (thông tin )/(di truyền ( ADN) )> thế hệ khác Để thích nghi môi trường