Các Cấp Tổ Chức Của Thế Giới Sống

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Các Cấp Tổ Chức Của Thế Giới Sống by Mind Map: Các Cấp Tổ Chức Của Thế Giới Sống

1. II Đặc điểm chung

1.1. các cấp dưới làm nền tảng để tổ chức sống cấp trên

1.2. hệ thống mở và tự điều chỉnh

1.2.1. hệ thống mở : cơ thể-> môi trường

1.2.2. tự điều chỉnh -> cân bằng nội môi

1.3. liên tục tiến hóa

1.3.1. thế hệ này thông tin cho thế hệ khác

1.3.2. để thích nghi mội trường

2. 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

2.1. thế giới sống được chia thành các cấp độ tổ chức từ thấp đến cao theo nguyên tắc thứ bậc

2.1.1. tế bào->cơ thể->quần thể->quần xã->hệ sinh thái->sinh quyển

2.2. bào gồm : tế bài , cơ thể , quần thể , quần xã và hệ sinh thái

2.2.1. phân tử ->bào quan ->mô ->cơ quan ->hệ cơ quan-> cơ thể-> quần thể -> quần xã -> hệ sinh thái -> sinh quyển

2.3. cơ thể là cấp độ tổ chức cơ bản nhất vò nó biểu hiện đầy đủ các đặc tính của cơ thể sông

2.4. học thuyết tế bào

2.4.1. tế bào -> cơ thể

2.4.2. tế bào phân chia thành tế bào