Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VECTOR by Mind Map: VECTOR

1. Các định nghĩa

1.1. vector cùng phương

1.2. độ dài vector

1.3. vector không

1.4. hai vector bằng nhau

2. Tổng và hiệu của hai vector

2.1. quy tắc 3 điểm

2.2. quy tắc hình bình hành

2.3. quy tắc trừ

3. Tích của một số với một vector

3.1. định nghĩa

3.2. điều kiện hai vector cùng phương

3.3. phân tich 1 vector theo 2 vector không cùng phương

4. Hệ trục toạ độ

4.1. định nghĩa

4.2. toạ độ điểm

4.3. toạ độ vector