Các Cấp Tổ Chức Của Thế Giới Sống

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Các Cấp Tổ Chức Của Thế Giới Sống by Mind Map: Các Cấp Tổ Chức Của Thế Giới Sống

1. I/ Các cấp tổ chức của thế giới sống

1.1. nguyên tử -> phân tử-> bào quan -> tế bào-> mô-> cơ quan-> hệ cơ quan-> cơ thể-> quần thể-> quần xã-> hệ sinh thái-> sinh quyền

1.2. Có 6 cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống

1.2.1. tế bào, cơ thể, quần thể (loài),quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển

1.3. thế giới sống được chia thành các cấp độ tổ chức từ thấp đến cao theo nguyên tắc thứ bậc

1.3.1. tế bào-> cơ thể-> quần thể (loài)->quần xã-> hệ sinh thái-> sinh quyển

1.4. Cơ thể là cấp độ tổ chức cơ bản nhất vì nó biểu hiện đầy đủ các đặc tính của cơ thể sống

1.5. Học thuyết tế bào

1.5.1. Tế bào -> cơ thể

1.5.2. Tế bào phân chia thành tế bào

1.5.3. Mỗi sinh vật đều được cấu tạo từ 1 hoặc nhiều tế bào

1.5.4. Các tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia

2. II/ Đặc điểm chung của các cấp tổ chức chung

2.1. Tổ chức theo nguyên tắc tổ chức

2.1.1. Cấp dưới xây dựng cấp trên

2.1.2. Đặc điểm cấp trên bằng đặc điệm cấp dưới

2.2. Hệ thống mở và tự điều chỉnh

2.2.1. Hệ thống mở: cơ thể đến môi trường, môi trường đến cơ thể

2.2.2. Tự điều chỉnh: cân bằng nội môi

2.3. Liên tục tiến hóa

2.3.1. thế hệ này (thông tin di truyền (ADN)) đến thế hệ khác

2.3.2. Để thích nghi môi trường