Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Axit Nuleotit by Mind Map: Axit Nuleotit

1. -Cấu trúc ADN

1.1. -Phân tử ADN có cấu trúc theo nguyên tắc đa phân,đơn phân là các nuleotit.Mỗi nuleotit có cấu tạo gồm 3 phần

1.1.1. đường pentozo (C5H10O4)

1.1.2. nhóm photphat (H3PO4)

1.1.3. bazo,nito:A,X,T,G (nuleotit)

2. -Cấu tạo ADN

2.1. -Trong không gian ,ADN gồm 2 chuỗi polinucleotit liên kết vơi nhau bằng các liên kết hidro giữa các bazo nito của các nuleotit

3. -Chức năng ADN

3.1. -Bảo quản và truyền đạt thông tin đóng vai trò như một bản thiết kế của mọi SVS

4. -Cấu trúc ARN

4.1. -Đơn phân lầ ribonuleotit gồm 3 thành phần

4.1.1. đường : ribozo :C5H10O5

4.1.2. nhóm photphat :H3PO4

4.1.3. bazo :A,U,G,X

5. -Chức năng ARN

5.1. mARN:truyền đạt thông tin từ ADN->riboxom,dùng như một khuôn tổng hợp nền protein

5.2. rARN:cùng protein tạo nên riboxom,là nơi tổng hợp nên protein

6. -Cấu tạo ARN

6.1. mARN: gồm 1 chuỗi polinucleotit

6.2. tARN: gồm 3 thùy 2 mạch polinucleotit liên kết theo nguyên tắc bổ sung

6.3. rARN: gồm 1 chuỗi polinucleotit