Các cấp tổ chức của thế giới sống

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Các cấp tổ chức của thế giới sống by Mind Map: Các cấp tổ chức của thế giới sống

1. Đặc điểm chung của các tổ chức sống

1.1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

1.1.1. - Cấp dưới ⟶ Nền tảng xây dựng => Cấp trên - Đặc điểm cấp trên = Đặc điểm cấp dưới + Đặc tính nổi trội

1.2. Hệ thống mở và tự điều chỉnh

1.2.1. - Hệ thống mở của cơ thể ⥨ Môi trường - Tự điều chỉnh ⟶ Cân bằng nội môi

1.3. Liên tục tiến hóa

1.3.1. Từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng DNA

1.3.1.1. Để thích nghi với môi trường

2. Các cấp tổ chức của thế giới sống

2.1. Các cấp cơ bản

2.1.1. Nguyên tử > Phân tử > Bào quan > Tế bào > Mô > Cơ quan > Hệ cơ quan > Cơ thể > Quần thể > Quần xã > Hệ sinh thái > SInh quyển

2.1.1.1. "Cơ thể" là cấp tổ chức cơ bản nhất, vì nó biểu hiện đầy đủ các đặc tính của cơ thể sống

2.2. Chia cấp độ tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

2.2.1. Tế bào >...> Sinh quyển

2.3. Học thuyết tế bào

2.3.1. Được xây dựng vào TK 19 (1858 - 1839)

2.3.2. Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ 1 tế bào

2.3.3. Tế bào -> Cơ thể Tế bào -> Tế bào