CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG by Mind Map: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

1.1. Nguyên tử → phân tử → bào quan → tế bào → mô → cơ quan→ hệ cơ quan → cơ thể → quần thể → quần xã → hệ sinh thái → sinh quyển

1.2. Thế giới sống được chia thành các cấp độ tổ chức từ thấp → cao theo nguyên tắc thứ bậc

1.3. Cơ thể là cấp độ tổ chức cơ bản nhất vì nó biểu hiện đầy đủ các đặc tính của cơ thể sống

1.4. Học thuyết tế bào :

1.4.1. Tế bào -> cơ thể

1.4.2. Tế bào ( phân chia ) -> tế bào

1.4.3. Mỗi sinh vật đều được cấu tạo từ 1 hoặc nhiều tế bào

1.4.4. Các tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia

2. Đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức chung

2.1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

2.1.1. cấp dưới ( xây dựng )→cấp dưới

2.1.2. đặc điểm cấp trên = đặc điểm cấp dưới

2.2. Hệ thống mở và tự điều chỉnh

2.2.1. hệ thống mở : cơ thể ↔ môi trường

2.2.2. tự điều chỉnh : cân bằng nội môi

2.3. Thế giới sống liên tục tiến hóa

2.3.1. Thế hệ này ( thông tin di truyền ADN) → thế hệ khác