NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT by Mind Map: NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

1. KHÁI NIỆM NĂNG LƯỢNG

1.1. Đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công

1.2. Gồm hai loại

1.2.1. động năng : năng lượng sẵn sàng sinh công

1.2.2. thế năng: năng lượng dự trữ, có tiềm năng sinh công

1.3. Chuyển hóa năng lượng: chuyển đổi qua lại các loại năng lượng ( động <-> thế )

1.4. các dạng năng lượng: hóa năng , điện năng, nhiệt năng ,...

1.4.1. Tế bào ( phân chia ) -> tế bào

1.4.2. Mỗi sinh vật đều được cấu tạo từ 1 hoặc nhiều tế bào

1.4.3. Các tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia

2. ATP ( ADENOZIN TRIPHOTPHAT )

2.1. cấu tạo

2.1.1. 1 bazo nito adenin

2.1.2. 1 đường ribozo

2.1.3. 3 photphat

2.1.4. 3 photphat chứa 2 liên kết cao năng. mỗi liên kết bị phá hủy sẽ giải phóng ra 7,3 kcal

2.2. vai trò

2.2.1. tổng hợp các chất cần thiết

2.2.2. vận chuyển chủ động qua màng

2.2.3. sinh công cơ

3. chuyển hóa vật

3.1. tập hợp phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong tế bào

3.2. bản chất

3.2.1. đồng hóa : tổng hợp phức tajp từ đơn giản

3.2.2. dị hóa : phân giải phức tạp thành đơn giản