Các Giới Sinh Vật

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Các Giới Sinh Vật by Mind Map: Các Giới Sinh Vật

1. Các Đặc Điểm Chính Của Mỗi Giới

1.1. Nguyên Sinh

1.1.1. - Loại tế bào : nhân thực

1.1.2. - Mức độ tổ chức : đơn bào hay đa bào

1.1.3. Kiểu dinh dưỡng : dj dưỡng hoặc tự dưỡng

1.1.4. Đại diện : tảo, nấm, nhầy, động vật nguyên sinh

1.2. Nấm

1.2.1. - Loại tế bào : nhân thực

1.2.2. Mức độ tổ chức đơn bào hoặc đa bào

1.2.3. Kiểu dinh dưỡng : kí sinh, cộng sinh

1.2.4. Đại diện : nấm men, nấm sợi

1.3. Thực Vật

1.3.1. Loại tế bào : nhân thực

1.3.2. Mức độ tổ chức : đa bào

1.3.3. Kiểu dinh dưỡng : tự dưỡng

1.3.4. Đại diện : tràn , cây hoa , cây dương sỉ

1.4. Khỏi SInh

1.4.1. - Loại tế bào : nhân sơ

1.4.2. - Mức độ tổ chức : đơn bào

1.4.3. - Kiểu dinh dưỡng : tự dưỡng, dị dưỡng, kí sinh ( kí sinh )

1.4.4. - Đại diện : vi khuẩn

2. Giới Và Hệ Thống Phân Loại

2.1. -Giới là địa vị phân loại lớn 1 gồm Loài -> Chi -> Họ -> Bộ -> Ngành -> Giới

2.2. -Có 5 giới sinh vật khỏi sinh, nguyên sinh, nấm, thực vật, động vật