Bài 2 : CÁC GIỚI SINH VẬT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bài 2 : CÁC GIỚI SINH VẬT by Mind Map: Bài 2 : CÁC GIỚI SINH VẬT

1. I/ Giới và hệ thống phân loại 5 giới

1.1. - Giới là đơn vị phân loại lớp 1 Loài -> chi -> họ -> bộ -> lớp -> ngành -> giới

1.1.1. - Có 5 giới sinh vật : khởi sinh , nguyên sinh , nấm , thực vật , động vật

2. II/Đặc điểm chính của mỗi giới

2.1. 1. Khởi sinh

2.1.1. - Loại tế bào : nhân sẻ - Mức độ tổ chức cơ thể : đơn bào - Kiểu dinh dưỡng : tự dưỡng , dị dưỡng ( kí sinh ) - Đại diện : vi khuẩn

2.2. 2. Nguyên sinh

2.2.1. - Loại tế bào : nhân thực - Mức độ tổ chức cơ thể : đơn bào hay đa bào - Kiểu dinh dưỡng : dị dưỡng hoặc tự dưỡng - Đại diện : tảo , nấm , nhẩy , động vật nguyên sinh

2.3. 3. Nấm

2.3.1. - Loại tế bào : nhân thực - Mức độ tổ chức cơ thể : đơn bào hoặc đa bào - Kiểu dinh dưỡng : dị dưỡng ( loại sinh , kí sinh , cộng sinh ) - Đại diện : nấm men , nấm sợi , nấm đảm

2.4. 4. Thực vật

2.4.1. - Loại tế bào : nhân thực - Mức độ tổ chức cơ thể : đa bào - Kiểu dinh dưỡng : tự dưỡng - Đại diện : tràn cây hoa , dương sĩ

2.5. 5. Động vật

2.5.1. - Loại tế bào : nhân thực - Mức độ tổ chức cơ thể : đa bào - Kiểu dinh dưỡng : dị dưỡng - Đại diện : thân lỗ , ruột khoang , giun đốt , thân mầm , chân khớp , da gai , động vật có xương sống