Các cấp tổ chức của thế giới sống

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Các cấp tổ chức của thế giới sống by Mind Map: Các cấp tổ chức của thế giới sống

1. Đặc điểm chung của các tổ chức sống

1.1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bật

1.1.1. Cấp dưới xây dựng cấp trên

1.1.2. Đặc điểm cấp trên bằng đặt điểm cấp dưới +đặc tính nổi trội

1.2. Hệ thống mở và điều chỉnh

1.2.1. hệ thống mở: cơ thể <-> môi trường

1.2.2. T ự điều chỉnh -> cân bằng nội môi

1.3. Liên tục tiến hóa

1.3.1. Để thích nghi môi trường

1.3.2. Thế hệ này -> thế hệ khác bằng ADN

2. Các cấp tổ chức của thế giới sống

2.1. Nguyên tử-> Phân tử-> bào quan->tế bào-> mô->Cơ quan-> hệ cơ quan->cơ thể->quần thể->quần xã->hệ sinh thái-> sinh quyển

2.2. Các cấp cơ bản: tế bào..-> sinh quyển

2.3. Chia các tấp theo tổ chứ: tế bào..-> sinh quyển

2.4. Cơ thể là các cấp tổ chức cơ bản nhất,vì nó biểu hiện đầy đủ các đặt tính cơ thể sống

2.5. Học thuyết tế bào

2.5.1. Tế bào-> Cơ thể

2.5.2. Tế bào-> Tế bào