thành phần hóa học của tế bào

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
thành phần hóa học của tế bào by Mind Map: thành phần hóa học của tế bào

1. Các nguyên tố hóa học

1.1. cơ thể sống

1.1.1. C , H, O, N, S, P, Ca, K, Na, Cl, Mg

1.2. nguyên tố quan trọng

1.2.1. Cacbon

1.3. 2 nhóm

1.3.1. đại lượng( đa lượng)

1.3.1.1. chiếm >= 0,01% m Cơ thể sống

1.3.1.2. Cấu tạo đại phân tử, tham gia các quá trình sinh lý

1.3.2. Vi lượng

1.3.2.1. chiếm < 0,01% M cơ thể sống

1.3.2.2. Cấu tạo enzyme, vitamin, hormone

2. Nước và vai trò của nước trong tế bào

2.1. Cấu trúc và đặc tính hóa lý

2.1.1. Công thức : H20

2.1.2. Có tính phân cực

2.1.3. Có tính liên kết tĩnh điện

2.2. vai trò của nưóc

2.2.1. Là dung môi hòa tan nhiều chất cần thiết cho sự sống

2.2.2. Là thành phần chính cấu tạo nên tế bào

2.2.3. là môi trường cho các phản ứng sinh hóa xảy ra

2.2.4. Làm ổn định nhiệt của cơ thể sinh vật cũng như nhiệt độ của môi trường