CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ NƯỚC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ NƯỚC by Mind Map: CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ NƯỚC

1. Các Nguyên Tố Hóa Học

1.1. Trong 92 nguyên tố hoá học, chỉ có vài chục nguyên tố cấu tạo nên cơ thể sống. Trong vài chục nguyên tố đó các nguyên tố C, H, O, N chiếm 96% khối lượng cơ thể sống.

1.2. Cacbon là nguyên tố quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ.

1.3. Các nguyên tố cấu tạo nên tế bào được chia làm 2 loại: nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng

1.3.1. Nguyên tố đại lượng: tham gia cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ

1.3.2. Nguyên tố vi lượng: tham gia cấu tạo nên các enzim, vitamin,...

2. Nước Và Vai Trò Của Nước Trong Tế Bào

2.1. Vai trò của nước đối với tế bào

2.1.1. Nước chiếm tỉ lệ lớn trong tế bào

2.1.2. Thành phần cấu tạo nên các chất cần thiết trong tế bào.

2.1.3. Dung môi hoà tan các chất.

2.1.4. Là môi trường cho các phản ứng sinh hoá

2.1.5. → Vai trò rất quan trọng đối với sự sống.

2.2. Cấu trúc

2.2.1. Phân tử nước cấu tạo từ 2 nguyên tử Hidro kết hợp với 1 nguyên tử Oxi bằng liên kết cộng hoá trị.

2.3. Đặc tính lí hoá

2.3.1. Nước có tính phân cực. Các phân tử nước hút nhau qua liên kết hidro