Các Nguyên Tố Hóa Học Và Nước

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Các Nguyên Tố Hóa Học Và Nước by Mind Map: Các Nguyên Tố Hóa Học Và Nước

1. Các nguyên tố hóa học

1.1. các nguyên tố cấu tạo nên cơ thể

1.1.1. C, H, O, N, P, K, Ca, Na, Cl, Mg

1.1.2. trong đó nguyên từ C là quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ

1.2. Các loại nguyên tố

1.2.1. đại lượng

1.2.1.1. là các nguyên tố chiếm lớn hơn 0,01% khối lượng cơ thể sống

1.2.1.2. C, H, O, N, Ca, Na

1.2.1.3. tham gia quá trình sinh lý, sinh hóa, ...

1.2.2. vi lượng

1.2.2.1. là các nguyên tố chiếm nhỏ hơn 0,01% khối lượng cơ thể sống

1.2.2.2. Fe, Zn, Mn, ...

1.2.2.3. tham gia tạo vitamin, enzim, hoocmon

2. Nước và vai trò của nước trong tế bào

2.1. cấu trúc và đặc tính lý hóa của nước

2.1.1. cấu trúc

2.1.1.1. công thức : H2O

2.1.1.2. +H - O - H+

2.1.2. đặc tính lí hóa

2.1.2.1. có tính phân cực

2.1.2.2. có tính liên kết tĩnh điện

2.2. vai trò của nước đối với tế bào

2.2.1. là dung môi hòa tan nhiều chất cần thiết cho sự sống

2.2.2. là thành phần chính cấu tạo nên tế bào

2.2.3. là môi trường cho các phản ứng sinh hóa xảy ra

2.2.4. làm ổn định nhiệt của cơ thể sinh vật cũng như môi trường