CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ NƯỚC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ NƯỚC by Mind Map: CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ NƯỚC

1. Các nguyên tố hóa học

1.1. - Các nguyên tố hóa học cấu tạo nên cơ thể sống : C,H,O,N,S,P,Ca,K,Cl,Mg

1.2. - Cacbon là nguyên tố quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ

1.3. Có hai nhóm

1.3.1. Đại lượng chiếm ≥ 0.01% khối lượng cơ thể sống ( C,H,O,N,G , …) => cấu tạo đại phân tử , tham gia các quá trình sinh lý ,…

1.3.2. Vi lượng chiếm < 0.01% khối lượng cơ thể sống ( Fe,Cu,Zn,Mn,…)=> cấu tạo enzim , vitamin,homone,…

2. Nước và vai trò của nước trong tế bào

2.1. Cấu trúc và đặc tính hóa lí của nước

2.1.1. Công thức :H_2 O

2.1.2. Có tính phân cực

2.1.3. Có tính liên kết tĩnh điện

2.2. Vai trò của nước đối với tế bào

2.2.1. Là dung môi hòa tan nhiều chất cần thiết cho sự sống

2.2.2. Là thành phần chính cấu tạo nên tế bào

2.2.3. Là môi trường cho các phản ứng hóa xảy ra

2.2.4. Làm ổn định nhiệt của cơ thể sinh vật cũng như nhiệt độ của môi trường