ขั้นตอนการทำรายงาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ขั้นตอนการทำรายงาน by Mind Map: ขั้นตอนการทำรายงาน

1. การเว้นระยะของเนื้อหา

2. ควรเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับรายวิชาหรือสาขาวิชาที่ศึกษาตามลักษณะของงาน วิชาการทั่วไป

3. ใช้การเย็บด้วยลวดเย็บกระดาษด้านข้างของเล่ม

4. เลือกหัวหรือเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า

4.1. เลือกหัวข้อในเรื่องที่สนใจเพื่อเป็นแรงจูงใจในการศึกษาค้นคว้า

4.2. ควรเป็นเรื่องที่นักศึกษามีพื้นความรู้บ้างเพื่อให้มีเบาะแสในการค้นคว้าได้เร็วขึ้น

4.3. ควรเป็นเรื่องที่ไม่ครอบคลุมเนื้อหากว้างเกินไป เพราะจะท าให้ต้องใช้เวลาศึกษา นานและอาจท าได้ไม่ลึกซึ้งเท่าที่ควร

4.4. ควรเป็นเรื่องที่มีข้อมูลในการค้นคว้าอย่างเพียงพอ เพื่อให้รายงานมีความสมบูรณ์

4.5. ในกรณีที่เป็นรายงาน ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ก าหนดหัวข้อเอง ควรเลือกเรื่องที่ ไม่ซ้ ากับผู้อื่น

5. ดำเนินการสำรวจแหล่งความรู้และรวบรวมข้อมูล

5.1. บัตรรายการ

5.2. หนังสืออ้างอิง

5.3. สื่อบันทึกอื่นๆ

5.3.1. จุลสาร

5.3.2. กฤตภาค

5.3.3. แผ่นพับ

5.3.4. สื่อโสตทัศน์

5.3.5. อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

5.4. ดรรชนีวารสาร

6. กำหนดโครงเรื่องที่จะศึกษา

6.1. กำหนดหัวข้อเรื่อง

6.2. จัดลำดับหัวข้อที่ได้ให้เหมาะสมและสอดคล้องสัมพันธ์กัน

6.3. การปรับปรุงหัวข้อเรื่อง

7. อ่านและจดบันทึกข้อมูล

7.1. กำหนดจุดมุ่งหมายในการอ่าน

7.1.1. อ่านเพื่อหาความรู้พื้นฐาน

7.1.2. อ่านเพื่อรวบรวมข้อมูล

7.1.3. อ่านเพื่อหาแนวคิด

7.1.4. อ่านเพื่อวิเคราะห์ หรือวิจารณ์

7.2. วิธีการอ่านที่เหมาะสม

7.2.1. การอ่านข้าม

7.2.2. การอ่านผ่าน

7.2.2.1. การอ่านสำรวจ

7.2.3. การอ่านจับประเด็น

7.2.3.1. สังเกตคำสำคัญ

7.2.3.2. สังเกตประโยคสำคัญ

7.2.3.3. จดบันทึกประโยคสำคัญ

7.2.4. การอ่านสรุปความ

7.2.5. การอ่านวิเคราะห์

8. การเรียบเรียงเนื้อหาจากการบันทึกข้อมูล

8.1. จากการอ่าน

8.2. การฟัง

8.3. การสังเกต

9. การเขียนรายงานอ้างอิง

9.1. เชิงอรรถอ้างอิง

9.2. เชิงอรรถเสริมความ

9.3. เชิงอรรถโยง

10. การจัดพิมพ์หรือพิมพ์รายงาน

10.1. จัดพิมพ์หรือเขียนส่วนประกอบต่างๆ

10.1.1. ปกนอก

10.1.2. ปกใน

10.1.3. คำนำ

10.1.4. สารบัญ

10.1.5. เนื้อเรื่อง

10.1.6. บรรณานุกรม

10.1.7. ภาคผนวก

11. การตรวจสอบความถูกต้อง

11.1. การสะกดคำ

11.2. หัวข้อเรื่องที่จัดท าว่าครบถ้วนตามที่ระบุในโครงสร้างหรือไม่

11.3. การจัดลำดับเนื้อเรื่องตรงกับที่ ระบุในสารบัญหรือไม่

11.4. รายการอ้างอิงและส่วนประกอบที่ต้องมีในรายงานได้รวบรวมครบถ้วนสมบูรณ์หรือ ยัง

12. เย็บเล่มนำส่ง

12.1. ปิดด้วยกระดาษกาว

12.2. เทปสี