Economia i Sistemas Economics

Mapa metal de 1 tema

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Economia i Sistemas Economics by Mind Map: Economia i Sistemas Economics

1. Les necessitats humanes i l´escassetat

1.1. Què és l´economia

1.1.1. L´economia és una ciencia social que estudia la manera com els éssers hummans utilitzen els recursos .

1.1.1.1. Mètode Inductiu

1.1.1.2. Mètode duductiu

1.2. Necessitats economiques i escassetat dels recursos

1.2.1. És una sensació de carència associada al desig de voler satisfer-la.ES DIVIDEIXEN EN 2 TIPUS

1.2.1.1. Necessitats bàsiques

1.2.1.1.1. (Imprescindibles per poder sobreviure i per garantir un nivell mínim de dignitat

1.2.1.2. Necessitats Secundàries

1.2.1.2.1. Tenen una importància relativa, ja que millora en el benestar individual provocada dependrà de qui les experimenti

2. Les relacions bàsiques que s´estableixen entre les empreses i latres agents econòmics.

2.1. Agets ecnoòmics

2.1.1. EMPRESES:Són aquells que produeixen i ofereixen en el mercat de prodcutes

2.1.2. FAMÍLIES:Participen en el mercat de béns econòmics i persigueixen obtenir la màxima satisfacció que necessiten

2.1.3. SECTOR PÚBLIC: Està format pel conjunt d´organs i administracions públiques que estableixen el mercat legal í jurídic.

2.2. Flux circular de la renda

2.2.1. Són les relacions d´intercanvi entre els agents econòmics en els mercats es reflecteixen en el flux circular de la renda

3. Evolució històrica del sistemes econòmics

3.1. Preoblemas de l´economia

3.1.1. Que produir

3.1.1.1. Determiar quin tipus i en quina quantitat

3.1.2. Com produir

3.1.2.1. Decideix de quina manera utilitzar els recursos

3.1.3. Per a qui produir

3.1.3.1. Decideix a qui es destienen els bens economics

3.2. Models economics

3.2.1. Economia de mercat o capitalisme

3.2.1.1. Avantatges:Libertat individualisme

3.2.1.2. Inconvenients:Existeix una desigualtat, En situacions d´escassetat les empreses influeixen més en el preu dels bens i serveis

3.2.2. Economia planificada

3.2.2.1. Avantatges:Distribució de la renda,Necessitas basiques cobertes

3.2.2.2. Inconvenients:Ineficiencia del sistema inductiu, Necessitat de coordinar tot el sistema de manera centralitzada,NO existeix un sistema d´informació, L´ESTAT ha de subvercionar les perdues de les empreses

3.2.3. Economia mixta

3.2.3.1. Es la unió de l´economia capitalisme ni l´economia planificada

4. L´asignació de recursos

4.1. El cost d´oportunitat

4.1.1. Es l´assigancio implicat per determinar quins recursos es destienen a la producció de bens econmics

4.2. Principi econòmic de la racionalitat

4.2.1. Economia positiva(Analitza la realitat )

4.2.2. Economia norvativa(busca definir uns criteris )

5. Els cicles econòmics

5.1. Creixement Econòmic

5.1.1. Es quan l´augment, en el valor total dels béns i serveis prduits, és sostingut durant un o diversos períodes llargs de temps

5.2. Producte interior brut

5.2.1. El PIB és el principal indicador que es fa servir a nivell munndial

5.3. Fases dels cicles econòmic

5.3.1. Prosperitat expansió

5.3.1.1. Quan les empreses incrementen els salaris i tambè els seus guanys

5.3.2. Recessió o crisis econòmica

5.3.2.1. Es un periode llarg on els salaris es redueixen i tambe hi ha una perdua de llocs de treball

5.3.3. Depressió

5.3.3.1. Es un temps molt curt i la tendència és decreixent

5.3.4. Recuperació

5.3.4.1. Es l´inici d´una tendència de creixent ecnòmic