Bài 3. Các nguyên tố hoá học và Nước

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bài 3. Các nguyên tố hoá học và Nước by Mind Map: Bài 3. Các nguyên tố hoá học và Nước

1. I. Các nguyên tố hoá học

1.1. Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên cơ thể sống: C, H, O, N, S, P, Ca, K, Na, Cl, Mg

1.2. Cacbon có thể cấu tạo các liên kết cộng hoá trị với các nguyên tử cacbon khác và nguyên tử của các nguyên tố khác, các phân tử hữu cơ khác nhau

1.3. Cacbon là nguyên tử quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của các địa phân tử hữu cơ

1.4. Có 2 nhóm chính

1.4.1. Nhóm đại lượng:

1.4.1.1. Chiếm hơn hoặc bằng 0,01% khối lượng cơ thể sống

1.4.1.1.1. -> cấu tạo các phân tử hữu cơ tham gia các quá trình sinh lí ...

1.4.2. Nhóm vi lượng

1.4.2.1. Chiếm nhỏ hơn 0,01% khối lượng cơ thể sống

1.4.2.1.1. -> cấu tạo nên enzim, vitamin và nơron

2. Nước và vai trò của nước trong tế bào

2.1. Nước

2.1.1. Có công thức cấu tạo: H2O

2.1.1.1. Có tính phân cực và lực hấp dẫn tĩnh điện giữa các phân tử nước

2.2. Vãi trò của nước đối với tế bào

2.2.1. Là dung môi hoà tan nhiều chất tan cần thiết cho cuộc sống

2.2.2. Là thành phần chính cấu tạo nên tế bào

2.2.3. Là môi trường phản ứng sinh hoá xãy ra

2.2.4. Làm ổn định nhiệt của cơ thể sinh vật cũng như nhiệt độ của môi trường