ภาษาคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาษาคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ภาษาคอมพิวเตอร์

1. 1. Python

1.1. ความหมาย

1.1.1. ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดยไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์ม กล่าวคือสามารถรันภาษา Python ได้ทั้งบนระบบ Unix, Linux , Windows NT,

1.2. การนำไปใช้

1.2.1. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ Alpha Go ที่สามารถแข่งขันเอาชนะเกมหมากล้อมเหนือแชมป์โลกได้ และยังมีระบบคอมพิวเตอร์ล่าสุดที่ชื่อว่า AlphaStar ที่สามารถเอาชนะทีมมนุษย์ในเกม StarCraft II ได้ รวมถึงรถยนต์ไร้คนขับที่สามารถเดินทางบนถนนได้จริง และหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ที่จะสามารถทำงานทดแทนมนุษย์ได้ในอนาคต

1.3. ตัวอย่าง code

1.3.1. # My first Python program name = input('What is your name?\n') print ('Hi, %s.' % name) print ('Welcome to Python.')

2. 2. C++

2.1. ความหมาย

2.1.1. เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมได้ทั้งแบบออบเจ็ค และการเขียนแบบปกติทั่วไป

2.2. การนำไปใช้

2.2.1. การพัฒนาเกม และแอพพลิเคชันที่ต้องการประสิทธิภาพอย่างสูง

2.3. ตัวอย่าง code

2.3.1. // my first world program #include <iostream> int main() { std::cout << "Hello World!\n"; return 0; }

3. 3. Java

3.1. ความหมาย

3.1.1. ภาษา Java เป็นภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

3.2. การนำไปใช้

3.2.1. สำหรับพัฒนาระบบที่มีความซับซ้อน

3.3. ตัวอย่าง code

3.3.1. public class Integer { public static void main (String[] args) { int i = 0; for (i = 1; i <= 100; i++) if (i % 12 == 0) System.out.println("จำนวนเต็มที่หาร 12 ลงตัว = " + i); } }

4. 4. C

4.1. ความหมาย

4.1.1. ภาษาคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมทั่วไป

4.2. การนำไปใช้

4.2.1. พื่อใช้งานบนระบบปฏิบัติการยูนิกส์ แทนภาษาแอสเซมบลี

4.3. ตัวอย่าง code

4.3.1. #include <stdio.h> void main() { int i; int sum = 0; for (i = 1; i < 11; i++) sum += i; printf("Total = %d\n", sum); }

5. 5. C#

5.1. ความหมาย

5.1.1. ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่ใช้สาหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน และเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสาหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจที่จะเขียนโปรแกรม

5.2. การนำไปใช้

5.2.1. ถูกออกแบบมาให้ทางานบน .NET Framework (ดอตเน็ต-เฟรมเวิร์ก)

5.3. ตัวอย่าง code

5.3.1. // #C Hello Word program using System; namespace Hello { class Program { static void Main() { // print text to the screen Console.WriteLine("Hello World!"); } } }

6. 6. PHP

6.1. ความหมาย

6.1.1. คือภาษาคอมพิวเตอร์จำพวก scripting language ภาษาจำพวกนี้คำสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง

6.2. การนำไปใช้

6.2.1. สามารถที่จะทำงานเกี่ยวกับ Dynamic Web ได้ทุกรูปแบบ เหมือนกับ CGI หรือ ASP ไม่ว่าจะเป็นการดูแลจัดการระบบฐานข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บเพจ การรับ – ส่ง Cookies เป็นต้น

6.3. ตัวอย่าง code

6.3.1. <?php class MyClass { private $var = 'สวัสดีPHPMy SAL localhost!'; public function getHello() { return $this->var; } } $obj = new MyClass(); echo $obj->getHello(); ?>

7. 7. R

7.1. ความหมาย

7.1.1. เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่เป็นที่ใช้คำนวณทางสถิติ เพราะเป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ท (open source) ที่ใช้งานได้ฟรี

7.2. การนำไปใช้

7.2.1. สำหรับวิเคราะห์ทางด้านสถิติ

7.3. ตัวอย่าง code

7.3.1. # create factor (nominal) animals <- c("dog", "cat", "cat", "cat", "dog") factor(animals) # create factor (ordinal) household.income <- c("high", "medium", "low", "low", "medium") factor(household.income, levels = c("low", "medium", "high"), ordered = T)

8. 8.Java script

8.1. ความหมาย

8.1.1. ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต

8.2. การนำไปใช้

8.2.1. สามารถใช้ในการตรวจสอบผู้ใช้ได้เช่น ตรวจสอบว่าผู้ใช้ ใช้ web browser อะไร

8.3. ตัวอย่าง code

8.3.1. <html> <head> <title>This is a JavaScript example</title> <script language="JavaScript"> <!-- document.write("Hello World!"); //--> </script> </head> <body> สวัสดี ! </body> </html>

9. 9. Go

9.1. ความหมาย

9.1.1. เป็นภาษาใหม่ที่ทาง Google ได้พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของ OpenSource Project โดยทีมนักพัฒนาของ Google สำหรับแนวทางเลือกใหม่การเขียนโปรแกรม

9.2. การนำไปใช้

9.2.1. ภาษา Go เป็นภาษาที่เหมาะกับการนำมาทำ api มากๆ ด้วยลักษณะการเขียนที่ ง่ายดาย และ สามารถรองรับ concurrent ได้สูง

9.3. ตัวอย่าง code

9.3.1. const fs = require('fs') const stream = fs.createReadStream('./data.txt') stream.pipe(process.stdout) console.log("Finish !!")

10. 10. Assembly

10.1. ความหมาย

10.1.1. ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะทำงานโดยขึ้นกับรุ่นของไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "หน่วยประมวลผล" (CPU) ของเครื่องคอมพิวเตอร์

10.2. การนำไปใช้

10.2.1. นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม

10.3. ตัวอย่าง code

10.3.1. org 100h ; set video mode mov ax, 3 ; text mode 80x25, 16 colors, 8 pages (ah=0, al=3) int 10h ; do it! ; cancel blinking and enable all 16 colors: mov ax, 1003h mov bx, 0 int 10h ; set segment register: mov ax, 0b800h mov ds, ax ; print "hello world" ; first byte is ascii code, second byte is color code. mov [02h], 'H' mov [04h], 'e' mov [06h], 'l' mov [08h], 'l' mov [0ah], 'o' mov [0ch], ',' mov [0eh], 'W' mov [10h], 'o' mov [12h], 'r' mov [14h], 'l' mov [16h], 'd' mov [18h], '!' ; color all characters: mov cx, 12 ; number of characters. mov di, 03h ; start from byte after 'h' c: mov [di], 32004101001h ; light red (1100) on yellow (1110) add di, 2 ; skip over next ascii code in vga memory. loop c ; wait for any key press: mov ah, 0 int 16h ret