Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Fenomen urbà by Mind Map: Fenomen urbà

1. Ciutat: estructura i funcions.

1.1. L'espai urbà

1.1.1. És el territori que té densitats de població superiors als 150 hab./km2 i en el qual predominen els usos artificials del sòl.

1.2. La ciutat

1.2.1. És un tipus de localitat que es troba a l'espai urbà i que es diferencia d'altres menes de localitats.

1.2.2. Un nombre elevat d'habitants.

1.2.3. Un predomini dels usos del sòl.

1.2.4. Un estatut administratiu de ciutat.

1.3. Funcions de la ciutat

1.3.1. Comercial

1.3.2. Industrial

1.3.3. Politicoadministrativa

1.3.4. Cultural

1.3.5. Turística

1.3.6. Religiosa