Сэтгэл зүйн зөвлөгөө- засал

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Сэтгэл зүйн зөвлөгөө- засал by Mind Map: Сэтгэл зүйн зөвлөгөө- засал

1. Ангилал

1.1. Үйлчлүүлэгчдийн насны онцлогоор нь

1.1.1. Хүүхдийн

1.1.2. Өсвөр насанд зориулсан

1.1.3. Өтөл насны

1.2. Онол арга зүйн чиглэлээр нь

1.2.1. Психоанализ

1.2.1.1. З. Фройд

1.2.1.2. Хүний сэтгэхүйн амьдралын дийнлэнх хэсэг нь ухамсаргүй дээр тулгуурладаг

1.2.2. Гештальт

1.2.2.1. Яг одоо ба энд хэмээх зарчмын харилцаа хийгээд үйлчлүүлэгчийн үйл ажиллагааг бүтэлчилж авч үздэг.

1.2.3. Бихиовер зан үйлийн

1.2.3.1. Д.Ж. Уотсон, Э. Торндайк, Б. Скиннер

1.2.3.2. Зан төлөв S-R

1.2.4. Хүмүүнлэгийн, үйлчлүүлэгч төвтэй

1.2.4.1. А. Маслоу, А. Адемир, К. Роджерс

1.2.4.2. Ухамсарын үүргийг чухалчилж, хүний мөн чанарыг авч үздэг

1.3. Зохион байгуулах аргаар нь

1.3.1. Ганцаарчилсан

1.3.2. Бүлгийн

1.3.2.1. Нэгэн ижил асуудалтай

1.3.2.2. 6- 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй

1.3.2.3. Бүлэгт орох үйлчлүүлэгчдийг сонгохдоо

1.3.2.3.1. Амьдралд хандах хандлага

1.3.2.3.2. Амьдралын хэв маяг

1.3.2.3.3. Харилцаа, үнэт зүйл

1.3.2.3.4. Асуудал

1.3.2.3.5. Сэтгэлийн хөдөлгөөнөө зохицуулах

1.3.2.3.6. Зан байдал

1.3.3. Хосолмол

2. Сэтгэц засал

2.1. Сэтгэл зүйн онол аргууд дээр үндэслэгддэг

2.2. Сэтгэцийн эмгэг, зан үйлийн эмгэгтэй хүмүүсийг анагаахад эмийн эмчилгээтэй хослуулдаг

2.3. Хувь хүн ба бүлэгт чиглэсэн системчилсэн үйл ажиллагаа

3. Сэтгэц заслын загвар

3.1. Эмнэлэгийн загвар

3.1.1. Сэтгэл засал бол эмчилгээний арга бөгөөд үйлчлүүлэгчийн бие, сэтгэцэд нөлөөлөх үйлдэл

3.2. Социологийн загвар

3.2.1. Сэтгэл засал нь зан үйлийг өөрчлөх, нийгмийн амьдралд дасан зохицоход туслах зорилготой нарийн төвөгтэй арга

3.3. Сэтгэл зүйн загвар

3.3.1. Бие хүнийг сургах, зан үйлийг өөрчлөх үйл явцын хүрээнд хэрэглэгдэх арга

3.4. Философийн загвар

3.4.1. Хүмүүсийн хоорондын харилцан үйлдэлд үүсдэг цогц үзэгдэл

4. Сэтгэц заслын зорилго

4.1. Сэтгэцийн шинжтэй бэрхшээлээ шийдвэрлэж, түүнээс ангижирахад нь туслах мөн тэдгээрийн ураарлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэдэг