Hàm số bậc 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hàm số bậc 1 by Mind Map: Hàm số bậc 1

1. Định nghĩa

1.1. y=ax+b

1.2. a khác 0

2. Xác định trên R

2.1. Đồng biến khi a>0

2.2. Nghịch biến khi a<0

3. Vị trí tương đối 2 đường thẳng

3.1. (d)//(d') khi a=a';b0=b'

3.2. (d) cắt (d') khi a0=a'

3.3. (d) trùng (d') khi a=a';b=b'

4. Đồ thị

4.1. cắt trục y tại điểm có x=0

4.2. cắt trục x tại điểm có y=0