ภาษาคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาษาคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ภาษาคอมพิวเตอร์

1. 1.)Assembly

1.1. ความหมาย

1.1.1. ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะทำงานโดยขึ้นกับรุ่นของไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "หน่วยประมวลผล" (CPU) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาแอสเซมบลีจำเป็นต้องผ่านการแปลภาษาด้วยคอมไพเลอร์เฉพาะเรียกว่า แอสเซมเบลอร์ (assembler)

1.2. การนำไปใช้

1.2.1. ในแง่ของการศึกษาถึงสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ เราจำเป็นต้องศึกษาถึงการทำงานของซีพียูและกรรมวิธีที่คอมพิวเตอร์

1.3. ตัวอย่าง code

1.3.1. org 100h ; set video mode mov ax, 3 ; text mode 80x25, 16 colors, 8 pages (ah=0, al=3) int 10h ; do it! ; cancel blinking and enable all 16 colors: mov ax, 1003h mov bx, 0 int 10h ; set segment register: mov ax, 0b800h mov ds, ax ; print "hello world" ; first byte is ascii code, second byte is color code. mov [02h], 'H' mov [04h], 'e' mov [06h], 'l' mov [08h], 'l' mov [0ah], 'o' mov [0ch], ',' mov [0eh], 'W' mov [10h], 'o' mov [12h], 'r' mov [14h], 'l' mov [16h], 'd' mov [18h], '!' ; color all characters: mov cx, 12 ; number of characters. mov di, 03h ; start from byte after 'h' c: mov [di], 11101100b ; light red (1100) on yellow (1110) add di, 2 ; skip over next ascii code in vga memory. loop c ; wait for any key press: mov ah, 0 int 16h ret

2. 2.)Go

2.1. ความหมาย

2.1.1. เป็นภาษาใหม่ที่ทาง Google ได้พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของ OpenSource Project โดยทีมนักพัฒนาของ Google สำหรับแนวทางเลือกใหม่การเขียนโปรแกรม

2.2. การนำไปใช้

2.2.1. เป็นภาษาที่เหมาะกับการนำมาทำ api มากๆ ด้วยลักษณะการเขียนที่ ง่ายดาย และ สามารถรองรับ concurrent ได้สูง

2.3. ตัวอย่าง code

2.3.1. type example struct { Flag bool `json:"flag"` Counter int `json:"counter"` Pi float32 `json:"pi"` }

3. 3.)Java script

3.1. ความหมาย

3.1.1. คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ที่เรียกกันว่า "สคริปต์" (script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น

3.2. การนำไปใช้

3.2.1. ใช้เป็นการสอน เขียนโปรแกรมภาษา Javascript เบื้องต้น สำหรับ เป็นพื้นความรู้ในการพัฒนเว็บ ที่มีลูกเล่น

3.3. ตัวอย่าง code

3.3.1. <html> <body> <script> document.write("<p>Learn the basic programming Javascript with </p>"); document.write("<h1>www.mindphp.com</h1>"); </script> </body> </html>

4. 4.)R

4.1. ความหมาย

4.1.1. เป็นภาษาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ทางด้านสถิติ ภาษาอาร์เป็นที่นิยมใช้ในหมู่นักสถิติในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สถิติเอง[

4.2. การนำไปใช้

4.2.1. ภาษาอาร์ได้ถูกนำมาเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์สถิติตัวอื่น อาทิ SAS, SPSS และ Stata

4.3. ตัวอย่าง code

4.3.1. # Good if (y < 0 && debug) { message("Y is negative") } if (y == 0) { log(x) } else { y ^ x } # Bad if (y < 0 && debug) message("Y is negative") if (y == 0) { log(x) } else { y ^ x }

5. 5.)PHP

5.1. ความหมาย

5.1.1. คือภาษาคอมพิวเตอร์จำพวก scripting language ภาษาจำพวกนี้คำสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง

5.2. การนำไปใช้

5.2.1. ใช้สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ แต่มันก็ยังสามารถใช้เขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปได้

5.3. ตัวอย่าง code

5.3.1. <!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>My first PHP page</h1> <?php echo "Hello World!"; ?> </body> </html>

6. 6.)C#

6.1. ความหมาย

6.1.1. คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ประเภท object-oriented programming พัฒนาโดย Microsoft โดยมีจุดมุ่งหมายในการวมความสามารถการคำนวณของ C++

6.2. การนำไปใช้

6.2.1. เป็นภาษาเขียนโปรแกรมแบบ multi-paradigm โดยมีรูปแบบกฎเกณฑ์และข้อบังคับในการเขียนที่เข้มงวด ซึ่งมีคุณสมบัติในการเขียนแบบฟังก์ชัน การเขียนทั่วไป

6.3. ตัวอย่าง code

6.3.1. // #C Hello Word program using System; namespace Hello { class Program { static void Main() { // print text to the screen Console.WriteLine("Hello World!"); } } }

7. 7.)C

7.1. ความหมาย

7.1.1. คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมทั่วไป

7.2. การนำไปใช้

7.2.1. ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมทั่วไป

7.3. ตัวอย่าง code

7.3.1. #include <stdio.h> main(){ int data = 0; printf("Input integer = "); scanf("%d",&data); data = data * data; printf("\nvalue power 2 = %d",data); }

8. 8.)Java

8.1. ความหมาย

8.1.1. เป็นโปรแกรมภาษาที่ถูกพัฒนามาเพื่อรองรับการออกแบบซอฟแวร์ที่มีการเชื่อมโยง Internet อีกทั้งยังเป็นโปรแกรมที่สนับสนุนแนวความคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

8.2. การนำไปใช้

8.2.1. สามารถอ่านไฟล์ข้อมูลใดๆ ก็ตามขึ้นมาได้หมดลงไม่ว่าจะไฟล์รูป ไฟล์หนัง แบบไหนก็ตามแต่ ขอเพียงผู้เขียนโปรแกรมรู้ว่า ไฟล์ข้อมูลเหล่านั้นมันเก็บแบบใด เข้ารหัสถอดรหัสอย่างไร ส่วนการแสดงผล มันก็สามารถวาดรูปลงสีออกหน้าจอได้ถึงระดับ pixel รูปแบบสีแบบ RGB (และอื่นๆ) ดังนั้นมันจะแสดงภาพ แสดงผลออกมาให้สวยขนาดไหนก็ได้

8.3. ตัวอย่าง code

8.3.1. public class MyFirstJavaProgram { /* This is my first java program. * This will print 'Hello World' as the output */ public static void main(String []args) { System.out.println("Hello World"); // prints Hello World } }

9. 9.C++

9.1. ความหมาย

9.1.1. เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมได้ทั้งแบบออบเจ็ค และการเขียนแบบปกติทั่วไป และยังมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดการและเข้าถึงระดับหน่วยความจำนอกจากนี้มันยังถูกนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบต่างๆ มากมาย เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฝังตัว

9.2. การนำไปใช้

9.2.1. 1.โปรแกรมเมอร์สามารถสร้างโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์และการโต้ ตอบระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็ม

9.3. ตัวอย่าง code

9.3.1. #include <stdio.h> #include <conio.h> int main() { int A; int B; int out1,out2; A=17; B= 9; out1=A/B; out2=A%B; printf(“A=17\n”); printf(“B=9\n”); printf(“A Divide B=%d”,out1 ); printf(“remain=%d”,out2); getch(); }

10. 10.)Python

10.1. ความหมาย

10.1.1. ภาษาที่ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมเป็นภาษาสคริปต์ซึ่งมีโครงสร้างคำสั่งที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย สามารถทดสอบการทำงานตามคำสั่งและตรวจสอบผลลัพธ์ได้ทันที และสามารถนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนมากขึ้นในการทำงานจริงในอนาคตได้

10.2. การนำไปใช้

10.2.1. จัดการหน่วยความจำอย่างอัตโนมัติ สามารถจักการพื้นที่หน่วยความจำที่ไม่ต่อเนื่องให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถประมาลผมทางด้านวิยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.3. ตัวอย่าง code

10.3.1. import cv2 def main(): cv2.namedWindow("preview") vc = cv2.VideoCapture(0) if vc.isOpened(): rval,frame = vc.read() else: rval = False while rval: cv2.imshow("preview",frame) rval,frame = vc.read() key = cv2.waitKey(20) if key == 27: #press 'ESC' for exit cv2.destroyWindow("preview") break pass if __name__ == '__main__': main()