Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tester by Mind Map: Tester

1. Typiskt beteende/utförande

1.1. HPI

1.1.1. Hogans personality inventory

1.1.1.1. Personlighetstest som används för bedömning av den normala personligheten.

1.2. 16PF

1.2.1. Konverterar råpoäng till skalpoäng (Sten).

1.2.2. Bygger på Catells personlighetsfaktorer, 16 stycken. Svaghet att ingen har kunnat replikera Catells studie och finna dessa 16 faktorer.

1.3. BDI/BAI

1.4. FIRO-B

1.5. MBTI

1.5.1. Administrering. Legitimerade psykologer eller personer med av Assessio AB godkänd utbildning i MBTI. 15-25 minuter att genomföra - ingen tidsgräns. Enskilt och i grupp. Självadministrerat (till viss del)

1.6. MAP

1.7. NEO-PI-3

1.7.1. OBS. kontroversiellt att NEO-PI-3 inte har en skala som mäter social desirability.

1.7.2. Aministrering. Fem facetter OCEAN, sex traits i respektive facett. 240 frågor totalt.

1.8. PAPI

1.9. SSP (Swedish universities scales of personalities)

1.10. MMPI-2

1.11. MINT

1.11.1. Measuring INTegrity

1.11.1.1. Rekrytering

1.12. Psykometri (personlighetsbedömning)

1.12.1. Validitet

1.12.1.1. Kriterievaliditet

1.12.1.1.1. MEDIANVÄRDEN 0 Ingen information finns 1 Ej acceptabel (r < 0.2) 2 Acceptabel (0.2 < r < 0.35) 3 Tillräcklig (0.35 < r < 0.45) 4 God (0.45 < r < 0.55) 5 Utmärkt (r > 0.55) MÄNGD DATA 0 Ingen information finns 1 En inadekvat studie (stickprov < 100) 2 En acceptabel studie (stickprov 100 - 200) 3 En stor studie (stickprov > 200) 4 Mer än en acceptabel studie 5 Flera acceptabla eller stora studier

1.12.1.2. Begreppsvaliditet

1.12.1.2.1. MEDIANVÄRDEN 0 Ingen information finns 1 Ej acceptabel (r < 0.2) 2 Acceptabel (0.2 < r < 0.35) 3 Tillräcklig (0.35 < r < 0.45) 4 God (0.45 < r < 0.55) 5 Utmärkt (r > 0.55) MÄNGD DATA 0 Ingen information finns 1 En inadekvat studie (stickprov < 100) 2 En acceptabel studie (stickprov 100 - 200) 3 En stor studie (stickprov > 200) 4 Mer än en acceptabel studie 5 Flera acceptabla eller stora studier

1.12.2. Reliabilitet

1.12.2.1. Homogenitet

1.12.2.1.1. MEDIANVÄRDEN 0 Ingen information finns 1 Ej acceptabel (r < 0.6) 2 Acceptabel (0.6 < r < 0.7) 3 Tillräcklig (0.7 < r < 0.8) 4 God (0.8 < r < 0.85) 5 Utmärkt (r > 0.85) MÄNGD DATA 0 Ingen information finns 1 En inadekvat studie (stickprov < 50) 2 En acceptabel studie (stickprov 50 - 100) 3 En stor studie (stickprov > 100) 4 Mer än en acceptabel studie 5 Flera acceptabla eller stora studier

1.12.2.1.2. Cronbachs alpha

1.12.2.2. Stabilitet

1.12.2.2.1. MEDIANVÄRDEN 0 Ingen information finns 1 Ej acceptabel (r < 0.6) 2 Acceptabel (0.6 < r < 0.7) 3 Tillräcklig (0.7 < r < 0.8) 4 God (0.8 < r < 0.85) 5 Utmärkt (r > 0.85) MÄNGD DATA 0 Ingen information finns 1 En inadekvat studie (stickprov < 50) 2 En acceptabel studie (stickprov 50 - 100) 3 En stor studie (stickprov > 100) 4 Mer än en acceptabel studie 5 Flera acceptabla eller stora studier

2. Maximal prestation

2.1. WISC

2.2. WAIS IV

2.2.1. IQ

2.3. BasIQ

2.4. APU

2.5. BKT

2.5.1. Urval till chefsbefattningar

2.5.2. Administrering

2.5.2.1. Leg. psykolog och person som genomgått specifik utbildning har behörighet att administrera testet. Testet tar ca 40 minuter att genomföra (mindre än 30 sekunder/item). Instruktioner i frågehäftet i början av varje deltest, testpersonen fyller i svaren själv i ett formulär. Kan administreras enskilt eller i grupp. Testledaren behöver hålla koll på tiden. Testet kan upplevas ganska stressigt.

2.6. Claesson- Dahl

2.7. D-Kefs

2.7.1. Kefft

2.8. Matrigma

2.8.1. IQ

2.8.2. Icke-verbalt

2.9. Wisconsin Card Sorting

2.9.1. Abstrakt analytisk förmåga

2.9.2. exekutiva funktioner

2.9.3. Administrering

2.10. RCFT

2.11. Scales It-e

2.11.1. Språktest

3. Barntest

3.1. Griffith

3.1.1. En utvecklingsskala som baseras på systematiska observationer av små barns beteenden och beteendeförändringar över tid.

3.2. Jag tycker jag är 2

3.2.1. Bjudning: Självskattningsformulär, i pappersform eller på dator, antingen individuellt eller i grupp. Påståenden som bl.a. rör färdigheter och talanger, psykiskt välmående, olika relationer etc.

3.2.2. Reliabilitet: God intern konsistens (homogenitet): Cronbachs för A-version, .81, Cronbachs för B, .91-.93. BUP=god. Med ett års mellanrum var test-retest (stabilitet) korrelationerna höga, varierande (0,55-0,82) beroende på ålder, bäst för äldre åldrar (årskurs åtta och uppåt). Efter två års ålder var de fortsatt höga.

3.2.3. Validitet: God. Korrelerar med lärarens bedömning av elevens fungerande samt psykologs skattning efter observation. Medelhög korrelation med skolbetyg. Vissa signifikanta korrelationer med Becks ungdomsskalor. Låg självkänsla enligt skalan har signifikanta korrelationer med bl.a. psykisk sårbarhet, egocentricitet, lägre förmåga till mentalisering, utsatthet för mobbning, lägre grad av social status bland klasskamraterna. BUP=god.

3.2.4. Normer: Svenska normer finns för A-versionen normerad för barn mellan 7 till 9, och B-versionen för barn 10-18. Sammanlagt 1649 barn 7-18 i normeringsgruppen.

3.2.5. Poäng: svarar ja/nej i A-versionen, 4-gradig skala i B-versionen på 30 påståenden som kan sammanställas till 5 delskalor.

3.2.6. Teori: Bygger på teorier om självuppfattning och självkänsla

3.2.7. Kompetenskrav: Legitimerade psykologer har behörighet att administrera testet. Kan administreras i grupp eller individuellt, testet tar ca 30 min att utföra. Instruktioner till testet står på frågeformulärets första sida.

3.2.8. Beskrivning: Självvärdering för barn som är standardiserad i åldrarna 7-18år. Version A är för åldrarna 7-9år, och version B för år 10-18 år. A-versionen är en förkortad variant med enklare svarsalternativ. Används inom elevhälsa, barn och ungdomsvård, forskning, förebyggande hälsovård. Kliniskt barntest, självskattad självbild. Screening, diagnostisering och utvärdering.

3.3. Becks ungdomsskalor

3.3.1. Validitet: Okej, vissa signifikanta korrelationer med “Jag tycker jag är…” r=0.74

3.3.2. Nackdelar: Externaliserade problem underrapporteras.

3.3.3. Fördelar: Genom självskattningsskalor får man unik information om internaliserade symtom och tankar. Kraven på barnets verbala förmåga sänks i och med att de inte själva behöver formulera sina problem. Självskattningsskalor har visats för att predicera ex.vis kriminalitet.

3.3.4. Reliabilitet: Utmärkt Cronbachs 0.89-0.94. God test-retest 0.82-0.90

3.3.5. Självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social problematik av barn och ungdomar.

3.4. Leiter

3.4.1. Validitet: Kriterierelaterad validitet = utmärkt begreppsvaliditet = god.

3.4.2. Reliabilitet: Homogeniteten är god till utmärkt, stabiliteten acceptabel för uppmärksamhetsminnesbatteriet och utmärkt för det visuo-logiska batteriet. Enligt barnboken god reabilitet. Reliabilitet – bättre intern konsistens. Test-retest okej till bättre.

3.5. NEPSY

3.5.1. Bygger på Lurias teori

3.6. Merrill-Palmer

3.6.1. IQ, grovmotorisk