Kutseõpetaja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kutseõpetaja by Mind Map: Kutseõpetaja

1. Tulevikus

1.1. Ülesanded

1.1.1. Õpetaja on kutsekooli pedagoogide meeskonna liige, osaleb aktiivselt koolielus ja kooliorganisatsiooni arendamisel

1.1.2. Õpetada õppijad kuidas õpida

1.1.3. Oskab märgata õppijate vajaduse ja sellest tulenevalt teda toetada;

1.1.4. Õppida õppijad töötada meeskonnas;

1.1.5. Korraldada viljaka koostöö õppijate vahel;

1.1.6. Tõhusa professionaalse suhtluse loomine kolleegidega erialaste probleemide lahendamiseks;

1.1.7. Erinevate meetodite ja suhtlusvahendite kasutamine (nt digipööre);

1.1.8. Analüüsida enda tegevused (valida vajalik tehnoloogiat enesearengus);

1.2. Rollid

1.2.1. Elukestva õppija (elukestva õppimine aitab õpetajale rakendada uus tööriistu ja strateegiad selleks, et oma õpilaste õppimist paremini arendada;

1.2.2. Psühholoog (oma töös võta arvesse õppijate vanust ja individuaalseid psühholoogilisi omadusi);

1.2.3. Praktik

1.2.4. Kaasõppija (õppijad saavad samamoodi õpetajat õppida);

1.2.5. Innovaatiline

1.2.6. Inimlikku

2. Täna

2.1. Ülesanded

2.1.1. Analüüsida enda ja õppija arengut ja selle tulemusi;

2.1.2. Planeerida ning läbiviia tundid

2.1.3. Uuendada õppevara

2.1.4. Õppijatele tagasiside andmine ja nende teadmiste hindamine;

2.1.5. Hoida korda ja tagada turvalisuse tunnis; Motiveerida õppijad;

2.1.6. Õppijate õpetamine (see tähendab kvaliteetne teadmiste edastamine, õpilase laia silmaringi kujundamine);

2.2. Rollid

2.2.1. Toetaja

2.2.2. Märkaja Õpetajad märkavad eripärase käitumisega last õpetaja oskus märgata ja juhendada last stressiga toime tulema Seda mitte ainult lapse jaoks, vaid õpetajale endalegi

2.2.3. Kuulaja (õppija jaoks on oluline, et ta sai aru,et teeda kuulatakse. See mängib oluline roll tema suhtumise kujundamisel õpetaja, õppijate ja kooli vahel. Teades, et nende õpetaja on tähelepanelik ning suhtlemisest ja dialoogist huvitatud, tegelevad õpilased õppimisega sihipärasemalt ja emotsionaalsemalt.

2.2.4. Nõustaja

2.2.5. Tagasiside andja (tagasiside andmine aitab õppijatele mõista, et mis oli tehtud õigesti ja mis oli valesti. Fookuses peab olema rohkem seda, mida ta on teinud õigesti) Kuid tagasiside fookus peaks põhinema peamiselt sellel, mida õpilane õigesti teeb

2.2.6. Motiveerija (Õppijad hakkavad paremine mõista aine ning näitama huvi tema vastu, kui nad on motiveeritud)

2.2.7. Suunaja

3. Miks õpetaja rollid ja ülesanded muutuvad

3.1. Изменился мир. Раньше, заканчивая школу, а затем институт, люди получали знания, которые могли применять в течение всей жизни. Сейчас ситуация другая: мир перестал быть повторяющимся и устойчивым, жизнь представляет всё новые и новые запросы. Неспроста появилась концепция непрерывного образования (lifelong learning), когда человек учится всю жизнь.

3.2. Произошла всеобщая цифровизация. Из-за всеобщего доступа к интернету информация стала общедоступной. Найти любой факт можно за минуту, а почти на все школьные задания есть ответы. Учитель в современной школе перестал быть носителем абсолютной истины. У него появились конкуренты — онлайн-курсы и информационные сайты.

3.3. Меняются потребности человека и задачи обучения. Так как любые данные всегда под рукой, акцент в обучении переходит от заучивания к формированию основных навыков современного человека — приспособления к новым условиям и работы с информацией.

3.4. Информации стало слишком много. В интернете миллионы сайтов, курсов, программ с разными или похожими данными, и человеку нужно уметь отличать ложные факты от правдивых. Это становится одним из основных навыков современного человека, которому нужно учить в школе. Инна Торботряс отмечает, что важно учить школьников ориентироваться в потоках данных, уметь отобрать источники, обработать их — то есть узнать, как из хаоса информации получить новые знания. Как самому искать то, что тебе нужно? Как выстраивать связи между разрозненными позициями, сравнивать, самостоятельно формулировать определения, свою позицию? То есть на учебном содержании предмета учиться навыкам, которые потом потребуются везде.

3.5. Кроме предметного подхода к обучению появляются другие. Современное образование становится более гибким, людям интересно проектировать индивидуальный образовательный маршрут, выбирать то, что им нравится. Татьяна Ковалёва отмечает, что образование сегодня становится гибким, и возникает вопрос, нужно ли предметное образование. Сейчас кроме предметного есть другие подходы к образованию — например, экосистемный. В Европе, например, нет отдельных предметов — химии, физики, биологии и географии — есть Science, на котором ученики занимаются естественно-научной деятельностью, а педагог помогает каждому понять, что ему интересно. А дальше, для тех, кто будет углубляться в эту сферу, организуют отдельные треки.