Видове дейности, изпълнявани от бизнес организациите

Homework for business activity types

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Видове дейности, изпълнявани от бизнес организациите by Mind Map: Видове дейности, изпълнявани от бизнес организациите

1. Производствена дейност

1.1. Осигуряване на материали и суровини

1.2. Влагането им в работния процес

1.3. Получаването на готова продукция

2. Маркетингова дейност

2.1. Маркетингово планиране

2.2. Стратегически маркетинг

2.3. Маркетингов микс

2.3.1. Four Ps:

2.3.1.1. Product

2.3.1.2. Price

2.3.1.3. Positioning

2.3.1.4. Promoting

3. Иновационна дейност

3.1. Разработването на нов дейност или технология KnowHow

4. Инвестиционна дейност

4.1. Включва вложенията на:

4.1.1. материални

4.1.2. нематериални

4.1.3. информационни

4.1.4. финансови

4.1.5. и човешки ресурси

5. Финансова дейност

5.1. Отнася се до анализ на финансови показатели като например:

5.1.1. капиталова структура

5.1.2. ефективност

5.1.3. ефикасност

5.1.4. рентабилност

5.1.5. ликвидност

5.1.6. финансова автономност

6. Информационна дейност

6.1. Отнася се до информационни системи и бази данни, или по-точно тяхното:

6.1.1. Създаване

6.1.2. Поддържане

6.1.3. Обработка

6.1.4. Управление

7. Дейности, свързани с правната рамка