Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BẢNG by Mind Map: BẢNG

1. Nguyên liệu

1.1. Gim giấy

1.1.1. Giá: 12k/hộp

1.2. Giấy màu

1.2.1. 5k/1 tờ A3

1.3. Giấy xốp

1.3.1. 9k/1 tờ A3

1.4. Dây thừng nhỏ

1.4.1. 2k/3m

1.5. Ảnh

1.6. Poster (hội thảo, hoạt đông,...)

2. Nội dung

2.1. Hình ảnh hoạt động

2.2. Chương trình tiêu biểu

2.3. Tin tức