Phát triển nhân thức bản thân

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Phát triển nhân thức bản thân by Mind Map: Phát triển nhân thức bản thân

1. Các khía cạnh then chốt của NTBT

1.1. Những khó khăn trong việc nhận thức bản thân

1.2. Ranh giới cảm xúc

2. Các lĩnh vực quan trọng của NTBT

2.1. Phong cách nhận thức

2.1.1. Là quá trình thu thập và đánh giá thông tin

2.1.2. Thu thập thông tin

2.1.2.1. Trực giác (cảm hứng)

2.1.2.2. Cảm giác (xem xét cẩn thận)

2.1.3. Đánh giá thông tin

2.1.3.1. Cảm tính ( chủ quan)

2.1.3.2. Tư duy (khách quan)

2.1.4. Có 4 phong cách nhận thức

2.1.4.1. Tư duy - cảm giác

2.1.4.2. Tư duy - trực giác

2.1.4.3. Cảm tính - cảm giác

2.1.4.4. Cảm tính - trực giác

2.2. Phong cách học tập

2.2.1. Là quá trình tiếp thu kiến thức

2.2.2. Chu kỳ học tập

2.2.2.1. Trải nghiệm thực tế

2.2.2.2. Quan sát có tư duy

2.2.2.3. Khái niệm hóa vấn đề

2.2.2.4. Trải nghiệm tích cực

2.2.3. Các dạng phong cách học tập

2.2.3.1. Người thực hiện

2.2.3.2. Nhà tư tưởng

2.2.3.3. Người ra quyết định

2.2.3.4. Người thực hiện

2.3. Các giá trị cá nhân

2.3.1. Là những gì được xem là đúng là đẹp

2.3.2. Có 2 loại giá trị cá nhân

2.3.2.1. Giá trị mục đích

2.3.2.2. Giá trị phương tiện

2.4. Lựa chọn các phương án về đạo đức

2.4.1. Tiến trình đối phó với các tình huống lưỡng nan về đạo đức

2.4.2. Năm quan điểm tiếp cận về chuẩn tắc đạo đức.

2.4.2.1. Quan điểm vị lợi

2.4.2.2. Quan điểm vị kỷ

2.4.2.3. Quan điểm quyền đạo đức

2.4.2.4. Quan điểm công bằng

2.4.2.4.1. Công bằng phân phối

2.4.2.4.2. Công bằng thủ tục

2.4.2.4.3. Công bằng trong đền bù

2.4.2.5. Quan điểm thực dụng

2.5. Thái độ đối với sự thay đổi

2.5.1. Khả năng chấp nhận sự mơ hồ

2.5.2. Khả năng kiểm soát bản thân

2.6. Nhu cầu giao tiếp của cá nhân

2.6.1. Ba nhu cầu giao tiếp

2.6.1.1. Nhu cầu giao tiếp để hòa nhập

2.6.1.2. Nhu cầu giao tiếp để kiểm soát

2.6.1.3. Nhu cầu giao tiếp để hình thành các mối quan hệ thân thiết với người khác

2.6.2. Thuyết về động cơ vai trò quản trị (Miner)

2.6.3. Thuyết nhu cầu đạt được (Mc Clelland)