Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản. by Mind Map: Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản.

1. Theo Hồ Chí Minh, chỉ có con đường cách mạng vô sản mới giành được độc lập thực sự cho dân tộc, mới làm cho độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam được hưởng hạnh phúc, tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.

2. Cách mạng vô sản là gì?

2.1. Theo từ điển thuật ngữ lịch sử phổ thông, cách mạng vô sản là cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo, nhằm dùng bạo lực cách mạng lật đổ ách thống trị của giai cấp tư sản, lập nên chế độ xã hội chủ nghĩa.

3. Rút bài học từ sự thất bại của các con đường cứu nước trước đó.

3.1. Rước hổ cửa trước rước beo cửa sau.(Phan Bội Châu)

3.2. Xin giặc rũ lòng thương.(Phan Châu Trinh)

3.3. Vẫn nặng phong kiến.(Hoàng Hoa Thám)

3.4. => Khâm phục nhưng Bác không đồng tình với các cách cứu nước trên

4. Cách mạng tư sản là không triệt để.

4.1. “Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hoà và dân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa.Cách mệnh đã 4 lần rồi mà nay công nông Pháp hẵng còn phải mưu cách mệnh lần nữa mới hòng thoát khỏi vòng áp bức. Cách mệnh An Nam nên nhớ những điều ấy”''. => Chưa triệt để đời sống nhân dân còn nhiều khổ cực

4.2. Từ đó, Người khẳng định cách mạng Việt Nam không thể đi theo khuynh hướng dân chủ tư sản

5. Con đườn giải phóng dân tộc

5.1. HCM thấy CMT10 Nga không chỉ là cuộc cách mạng vô sản mà là còn là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

5.2. Người '' hoàn toàn tin theo Lê Nin và quốc tế thứ 3.....