ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล by Mind Map: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล

1. เว็บไซต์เกี่ยวกับฐานข้อมูล

1.1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล

1.2. ฐานข้อมูลเบื้องต้น

1.3. ความรุ้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล

2. 1 ความหมายของฐานข้อมูล

2.1. ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ ที่เราสนใจ เกี่ยวกับ คน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลอาจได้จากการสังเกต การวัด การนับ การสอบถาม การจดบันทึก หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ขอ้มูลอาจเป็นไดทั้งข้อมูล ตัวเลข ข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลรูปภาพ ข้อมูลเสียง หรือเรื่องราวต่าง ๆ แต่ที่สำคัญขอ้มูลตอ้งเป็นสิ่งที่เป็นจริงมากที่สุด

3. 2 ประเภทข้อมูลในคอมพิวเตอร์

3.1. 1.ข้อมูลที่สามารถนำไปคำนวณได้

3.1.1. ข้อมูลที่เป็ นตัวเลขล้วน ๆ สามารถใช้ในการค านวณได้ ซ่ึงไดแ้ก่ การบวก การลบ การคูณ การหาร การยกกา ลงั ตวัอยา่ งเช่น ราคาสินค้า ราคาต้นทุน ภาษี ส่วนสูง อายุ น้า หนกัเงินเดือน เป็นต้น

3.2. 2.ข้อมูลที่ไม่สามารถนำไปคำนวณได้

3.2.1. -ข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลอักษรเลข ข้อมูลประเภทรูปแบบ ข้อมูลประเภทภาพลักษณ์ ข้อมุลประเภทเสียง

4. 3 คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล

4.1. บิต (Bit)

4.2. ไบต์ (Byte)

4.3. เขตข้อมูล (Field)

4.4. ระเบียน (Record)

4.5. แฟ้มข้อมูล (File)

5. 4 ความหมายของฐานข้อมูล

5.1. ฐานข้อมูล หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลที่มีความสัมพนัธ์กนัทา การจดัเก็บอยา่งมีระบบไว้ ที่หน่วยศูนยก์ลาง เพื่อใหผ้ใู้ชส้ ามารถเรียกขอ้มูลที่จดัเก็บไวม้าใชต้ามความตอ้งการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมท้งัสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้

5.1.1. -ฐานข้อมูลอย่างง่าย

5.1.2. -ฐานข้อมูลซับว้อน

6. 5 องค์ประกอบของฐานข้อมูล

6.1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

6.2. ซอฟต์แวร์ (Software)

6.3. บุคลากร (People)

6.4. ข้อมูล (Data)

7. 6 ประเภทของระบบฐานข้อมูล

7.1. ฐานข้อมูลแบบเชิงลำดับขั่น

7.2. ฐานข้อมุลแบบเครือข่าย

7.3. ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์

8. 7 ระบบจัดการฐานข้อมูล

9. 8 ประโยชน์ของฐานข้อมูล