Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ช้าง by Mind Map: ช้าง

1. ลักษณะ

1.1. ตา

1.2. หู

1.3. ปาก

1.4. งวง

1.5. งา

1.6. ขา

1.7. หาง

2. เพศ

2.1. เพศผู้

2.2. เพศเมีย

3. ที่อยู่อาศัย

3.1. ป่า

3.2. สวนสัตว์

3.3. แหล่งอนุรักษ์ช้าง

4. อาหารของช้าง

4.1. ผลไม้

4.1.1. แตงโม

4.1.2. สับปะรด

4.1.3. กล้วย

4.1.4. อ้อย

4.1.5. มันแกว

4.2. ผัก

4.2.1. แตงกวา

4.2.2. ข้าวโพด

4.2.3. แครอท

4.3. พืช

4.3.1. หญ้า

5. นิสัยของช้าง

5.1. ชอบเล่นน้ำ

5.2. ฉลาด

5.3. สุภาพ

5.4. รักเจ้าของ

6. ความสามารถของช้าง

6.1. วาดรูป

6.2. เตะบอล

6.3. ดำน้ำ

6.4. หมุนฮูล่าฮุบ