HĐ vách NMG Xương Giang

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HĐ vách NMG Xương Giang by Mind Map: HĐ vách NMG Xương Giang

1. Hồ sơ

1.1. Hợp đồng

1.1.1. giá trị HĐ : 14.157.000 VNĐ

1.1.2. Tình trạng: Đang triển khai

1.1.3. Phụ trách: Mr. Công

1.1.4. Lưu ý: gặp quân để lấy hđ ký hoàn thiện

1.2. Biên bản nghiệm thu, thanh lý

1.3. Hồ sơ quyết toán

2. Thi công

2.1. Kế hoạch: 10 ngày

2.2. Thực tế: Đã chốt xong đội thợ triển khai vào T7 ngày 24/10

2.3. Phụ trách: Mr. Công