Танин мэдэхүйн хөгжлийн онол

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Танин мэдэхүйн хөгжлийн онол by Mind Map: Танин мэдэхүйн хөгжлийн онол

1. Үндэслэгч

1.1. Жан Пиаже 1896-1980-

2. уг үйл явцын үе шатууд

3. Гол үзэл баримтлал

4. Зарчим

4.1. ассимиляци

4.1.1. дасан зохицох

4.1.1.1. хүн гадны үйл явдлыг хүртэн тусгаж аваад сэтгэхүйн үйлдэл болгон хувиргадаг.б

4.2. аккоммодаци

4.2.1. зохион байгуулах

4.2.1.1. хүүххэд саад бэрхшээлтэй тулгарангуут өөрийнхөө өмнөх мэдлэгийг өөрчлөх сайжруулж шинэ туршлага хуримтлуулна.

5. Туршилт