Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KMPmarket by Mind Map: KMPmarket

1. แผนก การเงิน

1.1. จ่ายเงิน

1.2. งบประมาณ

2. ฝ่ายบุคคล

2.1. คัดเลือกบุคลากร

2.2. การว่าจ้าง

2.3. ดูแลเรื่อง เงินเดือน

3. แผนก การตลาด

3.1. โฆษณา

3.2. การวิจัยตลาดและผู้บริโภค

4. ฝ่ายคลัง

4.1. จัดเรียงสินค้า

4.2. จัดซื้อ

5. ฝ่ายอาคาร

5.1. แม่บ้าน

5.2. ช่างซ่อมบำรุง

5.3. จัดการสถานที่

6. แผนก บัญชี

6.1. รายรับ/รายจ่าย

6.2. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน

6.3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ

7. ฝ่ายบริการ

7.1. แคชเชียร์

7.2. ประชาสัมพันธ์

7.3. จัดส่ง

8. ฝ่ายสารสนเทศ

8.1. IT support

8.2. Admin

9. ฝ่ายSecurity

9.1. ร.ป.ภ.

10. ฝ่ายกฎหมาย

10.1. การทำสัญญา

10.2. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย