หลัก 6P เพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลัก 6P เพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ by Mind Map: หลัก 6P เพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

1. เป็นผู้เชียวชาญด้านนั้นๆ

1.1. ขยันแสวงหาความรู้ใหม่ๆ

1.2. และฝึกฝนเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด

2. การทำงานเพื่อการดำรงชีวิตจำเป็นต้องมีทักษะกระบวนการที่ดี และมีจริยธรรม คุณธรรมในการทำงาน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานที่มีประสิทธิภาพการทำงานในชีวิตประจำวันล้วนประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความสามารถหลากหลาย จึงจำเป็นต้องอาศัยหลักการทำงาน 6P เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ ประกอบด้วยหลักการ ดังนี้

3. Positive Thinking

3.1. การมองโลกในแง่ดี

3.1.1. มุมมองในการทำงานเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขและสนุกกับงานได้ง่ายๆ

3.1.2. เช่น เวลาเรามีปัญหาในการทำงาน หากเรามองปัญหานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี เราก็จะรู้สึกแย่กับงานนั้น รู้สึกเบื่อ ไม่อยากทำงาน แต่เมื่อใดที่เรามองว่าปัญหานั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาการทำงานของเราให้ดีขึ้น ทำให้เราเก่งขึ้นเราก็จะรู้สึกดี มีความสุขในการทำงาน

4. Peaceful Mind

4.1. การมีจิตใจที่สงบ

4.1.1. การมีสติกับสิ่งที่เกิดขึ้น

4.1.2. ทำให้มองเห็นปัญหาชัดเจน

4.1.3. คิดหาทางแก้ไขได้ง่ายขึ้น

4.2. เช่น หากเราเห็นผู้อื่นทำานได้ดีกว่า ให้อยู่แบบไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น “จงใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว”

5. Professional

5.1. ความอดทน

5.2. ข้อนี้จะสอดคล้องกับ P-Peacepul เพราะการที่เราจะมีจิตใจที่สงบได้นั้น เราต้องใช้ความอดทน และ อดกลั้น

5.3. ไม่ว่าจะทำงานแบบไหน ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่แล้ว การที่เราอดทนกับปัญหา รู้จักระงับอารมณ์ ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆ จะทำให้เราสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้

5.4. รู้จักอดทนอดกลั้น ระงับอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆ

6. Patient

6.1. การเป็นคนตรงต่อเวลา

6.1.1. แสดงถึงว่าเราเป็นคนมีวินัย

6.1.2. แสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบ

6.1.3. สามารถไว้เนื้อเชื่อว่าเราสามารถที่จะทำให้งานของเขาบรรลุผลสำเร็จได้

7. Punctual

7.1. ความสุภาพ อ่อนโน้มถ่อมตน

7.1.1. ทำให้ผู้อื่นรักใคร

7.1.2. อยากจะช่วยเหลือ

7.1.3. ผู้อื่นจะเกิดควมความเกรงใจ และเคารพนับถือ

8. Polite

8.1. ความเป็นมืออาชีพได้การทำงาน

8.1.1. ควรรู้หน้าที่ของตนเอง