Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MODELS by Mind Map: MODELS

1. MODEL MECANICISTA

1.1. Ésser humà com una màquina

1.2. Canvis quantitatius i en processos d’aprenentage

1.3. Conducta obserbable

1.4. Representants: Hobbes, Locke, Hume

1.4.1. TEORÍA CONDUCTIVISTA I APRENENTATGE SOCIAL: Condicionamient clàssic- Pauloo/Watson // Condicionamient operant- Skinner

1.4.1.1. TEORÍA DEL PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ (KLAHR I SIEGLER): Estudia la memòria i la manera en que les persones utilitzen la informació.

2. MODEL ORGANICISTA

2.1. Ésser humà com un organisme viu

2.2. Canvis qualitatius, unidireccionals i teleonònims

2.3. Desenvolupament: canvi d’estrcutures diiferenciades per etapes

2.4. Representants: Kant, Rousseau i Liebniz

2.4.1. TEORÍA PSICOANALÍTICA (FREUD): Concient, Preconcient, Inconcient // Ello, Yo, Superyo

2.4.1.1. TEORIA COGNITIVA-EVOLTIVA (PIAGET): Intel·ligència=capacitat d’adaptació// Assimilació/acomodació // Etapes: sensoriomotriu (0-24mesos) preoperacional(2-6/7anys) // Estadis: operacions concretes (7-12anys) operacions aformals (11/12-16anys)

2.4.1.2. TEORIA ETOLÒGICA (DARWIN): Concepte de període crític // Aplicació de l’eteologia als humans= Bowbly // Teoria del Apego.

2.4.1.2.1. TEORÍA HUMANISTA: Carl Rogers= la visió d’una persona depen de com creiem que en veuen. Abraham Maslow=piràmide

3. MODEL CONTEXTUAL- DIÀLECTIC

3.1. Diàleg entre el subjecte i el seu ambient

3.2. Canvis qualitatius i quantitatius

3.3. Desenvolupament implica un conjunt de canvis en el temps tenint en compte de la edat, generació i moment històric

3.4. Representants: Darwin, Hegel, Marx

3.4.1. TEORÍA PSICOSOCIAL (ERIKSON): Proposa 8 etapes de desenvolupament psicosocial. El canvi es al llarg del cicle vital

3.4.1.1. TEORÍA DEL CICLE VITAL (PAUL BALTES): El desenvolupament contempla tot el cicle vital, tenint en compte la generació, el moment històric i els ambientals. Multidimensionalitat

3.4.1.1.1. TEORÍA DELS SISTEMES O ECOLÒGICA (BRONFENBRENNER): Es produeix en contextos naturals. 4 nivells: microsistema, mesosistema, exsosistema, macrosistema