NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC by Mind Map: NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC

1. 1.Giải các bài toán khoa học kỉ thuật

1.1. Xử lí các số liệu

1.1.1. là việc thu thập dữ liệu và xử lý các mục dữ liệu để tạo thông tin có ý nghĩa

1.2. thiết kế kĩ thuật toán

1.2.1. Thiết kế phần mềm

1.2.2. Thuật toán chia để trị

2. 2.Hỗ trợ việc quản lí

2.1. xử lí một lượng lớn thông tin

2.1.1. Tổ chức lưu trữ các số liệu lớn

2.1.2. Sắp xếp các thông tin, dữ liệu

2.1.3. Xây dựng các chương trình tiện dụng, cập nhập ứng dụng

2.2. các phần mềm chuyên dụng như: (Microsoft Excel, Quattro,...)