Get Started. It's Free
or sign up with your email address
zápočet by Mind Map: zápočet

1. Det(A)

1.1. Gaussova eliminační metoda

1.2. Laplaceův rozvoj

2. Soustava lin. rovnic

2.1. Cramerovo pravidlo (pomocí determinantu)

2.2. Gaussova eliminace

3. Výpočet maticové rovnice

4. Analytická geometrie

4.1. Přímka v prostoru

4.1.1. Parametrická rovnice

4.1.2. Kónický tvar -//-

4.1.3. Průnik 2 různoběžných rovin

4.2. Rovina v prostoru

4.2.1. Obecná rovnice

4.2.2. Směrnicová -//-

4.2.3. Úseková -//-

4.2.4. Parametrická -//-

4.3. Součiny

4.3.1. Skalární

4.3.2. Vektorový

4.3.3. Smýšený

4.4. Polohy přímek a rovin

5. Def. obor f-cí

6. Grafy a obor hodnot f-cí

7. Inverzní f-ce

8. Rozklad na parciální zlomky

9. Inverzní matice

9.1. Jednotková matice

9.2. Výpočet pomocí determinantu