นันท์นภัส นุชพ่วง ครูโรงเรียนวัดหนองหลวง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นันท์นภัส นุชพ่วง ครูโรงเรียนวัดหนองหลวง by Mind Map: นันท์นภัส  นุชพ่วง ครูโรงเรียนวัดหนองหลวง

1. งานนิติบุคคล

1.1. 1.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

1.2. 2.งานควบคุมภายใน

1.3. 3.งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.4. 4.งานพัฒนานโยบายแลแผน

2. งานพัฒนาวิชาชีพ

2.1. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 1.ครูผู้สอน (Model Teacher) กลุ่ม We science ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันอังคาร คาบที่ 3 เวลา 10.3.-11.30น. 2.ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) กลุ่ม Best of kidsชั้นอนุบาล 3 วันจันทร์ คาบที่ 4 เวลา 12.3.-13.30น. 3.ผู้เชี่ยวชาญ (Expert ) กลุ่ม Fighting Test.17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันพฤหัสบดี คาบที่ 4 เวลา 12.3.-13.30น.

2.2. 2.งานตามตัวชี้วัด 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตาม ว.21

2.3. 3.การปฏิบัติตนตามคู่มือการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. งานพิเศษตามคำสั่ง

3.1. 1.งานสหกรณ์โรงเรียน

3.2. 2.งานปฏิคมโรงเรียน

3.3. 3.งานโรงเรียนครุณธรรม สพฐ.

3.4. 4.งานสถานศึกษาพอเพียง (ประถม)

3.5. 5.ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6

3.6. 6.ครูเวรประจำวันอังคาร

3.7. 7.รับผิดชอบห้องพิเศษ ห้องครัวและเก็บถังน้ำดื่ม

4. อื่นๆ

4.1. 1.ร่วมโครงการ IFTE

4.2. 2. ผู้ดูแลเงินร้านค้าโรงเรียน

4.3. 3.งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

5. งานการสอน

5.1. 1.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

5.2. 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

5.3. 3.วิชาแนะแนวชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

5.4. 4.วิชาลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ)

6. งานพัฒนาตนเอง

6.1. 1.การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่1-3 จำนวน12 ชั่วโมง

6.2. 2.การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่4-6 จำนวน12 ชั่วโมง

6.3. 3.การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 20 ชั่วโมง

6.4. 4.อบรมเพศวิถีจำนวน 22 ชั่วโมง

6.5. 6.ครูเวรประจำวันอังคาร

6.6. 7.รับผิดชอบห้องพิเศษ ห้องครัวและเก็บถังน้ำดื่ม

7. โครงการที่รับผิดชอบ

7.1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพสมัยใหม่ในชุมชนและโลกกว้าง