Leadership ( ภาวะผู้นำ )

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Leadership ( ภาวะผู้นำ ) by Mind Map: Leadership ( ภาวะผู้นำ )

1. ความหมาย

1.1. สัมพันธภาพเรื่องการใช้อิทธิพล ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามความต้องการของตน ด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เป้าหมายบรรลุ

1.1.1. สร้างแรงบันดาลใจและจูงใจ

1.1.1.1. เพื่อทำให้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจน

1.1.2. กระบวนการเปลี่ยนแปลง

1.1.2.1. เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ตามหรือกลุ่ม

1.1.3. มีความสัมพันธ์ระหวางคนที่ร่วมงาน หรือ กลุ่ม

2. องค์ประกอบ , ปัจจัย

2.1. ผู้ตาม ( Follower )

2.1.1. ผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากผู้นำ ต้องการรูปปแบบภาวะผู้นำที่ต่างแตกกัน

2.2. ผู้นำ ( Leader )

2.2.1. บุคคลหรือกลุ่ม ที่มีลักษณะเป็นผู้นำ เพื่อให้ผู้ตามเกิดความไว้วางใจ

2.3. การสื่อสาร

2.3.1. สื่อความหมายแบบ 2 ทาง

2.3.1.1. การพูด

2.3.1.2. เป็นตัวอย่าง

2.4. สถานการณ์ ( situation )

2.4.1. เหตุการณ์และสภาพที่เกิดขึ้น ต้องใช้วิจารณ์ให้เหมาะกับสถาานการณ์ที่เกิดขึ้น

3. กรอบแนวคิด

3.1. ทฤษฎีภาวะผู้นำ

3.1.1. 1.บุคคลิกภาพ

3.1.1.1. 1.1 บุคลลิกทั่วไปที่ทำให้ผู้นำมีประสิทธิภาพ

3.1.1.1.1. กระตือรือร้น

3.1.1.1.2. ความน่าเชื่อถือ

3.1.1.1.3. ความไว้วางใจ

3.1.1.2. 1.2 บุคลลิกที่เกี่ยวข้องกับงาน

3.1.1.2.1. ควบคุมอารณ์ตนเองได้

3.1.1.2.2. มีความยืดหยุ่น

3.1.1.2.3. มีเป้าหมาย

3.1.2. 2.แรงบันดาลใจ แรงจูงใจ

3.1.2.1. Power motive คือ ใช้อำนาจหรืออิทธิพล

3.1.2.2. ต้องการให้เกิดความสำเร็จ

3.1.2.3. ใช้ความมุ่งมั่น

3.1.2.4. ใช้ค่านิยม จริยธรรม

3.1.3. 3.ปัจจัยทางปัญญา

3.1.3.1. ทักษะทางปัญญา

3.1.3.1.1. ความฉลาด ในการหาต้นเหตุ

3.1.3.1.2. ความสามารถ ในการหาสาเหตุความเป็นมา

3.1.3.1.3. ความจดจำ เรียนรู้และจดจำซึ่งนำมาในการแก้ไขปัญญา

3.1.3.2. ทักษะทางด้านปฏิบัติงาน

3.1.3.2.1. ความรู้ในงานที่ทำ

3.1.3.3. ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล

3.1.3.3.1. การรับมือกับผู้คน

3.1.3.3.2. ปรับตัวตามสถานการณ์

3.1.3.4. ทักษะการเป็นหัวหน้า

3.1.3.4.1. มีแนวความคิด

3.1.3.4.2. มีมุมมองในการเชื่อมโยงอนาคต