Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới by Mind Map: Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới

1. Mục tiêu quan điểm đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

1.1. Mục tiêu

1.1.1. Ciw hội

1.1.2. Thách thức

1.1.3. Mục tiêu

1.2. Quan điểm

1.2.1. 9 quan điểm

2. Hoàn cảnh lịch sử những năm 80 thế kỷ XX

2.1. XHCN ở Liên Xô sụp đổ đầu những năm 1990

2.2. Xu thế toàn cầu hóa và tác động của nó

2.2.1. Tích cực

2.2.2. Tiêu cực

2.3. Châu Á-Thái Bình Dương, khu vực Đông Nam Á trở thành 1 cộng đồng, là trung tâm phát triển năng động, có vị trí chiến lược quan trọng

2.3.1. Cơ hội-Thách thức

2.3.2. Nhu cầu chống tụt hậu xa hơn về kinh tế

3. Đường lối đối ngoại của Đảng trong thời kỳ đổi mới

3.1. Xác lập đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế

3.2. Tháng 12/1987, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành

3.3. Nghị quyết 13 (tháng 5/1988)

3.4. Đại hội VII (tháng 6/1991)

3.5. Đại hội VIII - XII

3.6. Nghị quyết 01 (tháng 11/2001)

4. Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

4.1. Thành tựu và ý nghĩa

4.1.1. Phá thế bao vây, cấm vận của các thế lực thù địch

4.1.2. Giải quyết hòa bình các vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển đáo với các nước liên quan

4.1.3. Mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đá phương hóa, đa dạng hóa

4.1.4. Tham gia các tổ chức quốc tế

4.1.5. Thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường, tiếp thu khoa học công nghệ và kỹ năng quản lí

4.1.6. Từng bước đưa hoạt động của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế vào môi trường cạnh tranh

4.2. Hạn chế và nguyên nhân